CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 2 - 22. 2. 2019
ZZ č. 2 - 22. 2. 2019 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 2/2019
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 22. 2. 2019 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda ml.

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:
1.    Zahájení
2.    Projednání vkladů finančních prostředků do fondů
3.    Stanovení ceny za 1m2 stavebních pozemků
4.    Informace o situaci na trhu práce
5.    Projednání rozpočtu obce na r. 2019
6.    Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jiřina Maksimová, Lenka Tylová
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 2:

Zasedání zastupitelstva byli přítomni pracovníci Komerční banky, kteří přednesli zastupitelům návrhy na efektivnější využití finančních prostředků. Pro větší zhodnocení navrhli převést část finančních prostředků z běžného účtu do fondů. Zastupitelé zvážili přednesené možnosti a rozhodli o převodu finančních prostředků takto:
2.500.000 CZK bude převedeno do krátkodobého fondu Amundi CR
1.000.000 CZK bude převedeno do fondu KB Dluhopisového
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 3: 

V současné době nabízí Obec Stránka k prodeji 3 stavební parcely v části obce na dole ke Mšenu – za nemovitostí pana Koska. Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji těchto parcel za cenu 450 Kč/1 m2. Kupující zaplatí kromě kupní ceny také náklady za el. jistič a vodovodní přípojku.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 4:

Starosta obce informoval přítomné zastupitele o situaci na trhu práce. S žádostí o přidělení 3 pracovníků na veřejně prospěšné práce jsme neuspěli. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti nám bylo přislíbeho přidělení pouze 1 pracovníka.

k bodu 5: 

Zastupitelstvo obce projednávalo uskutečnění plánovaných akcí většího rozsahu a jejich zařazení do rozpočtu obce – pokračování prací na opravě zámku; úprava panské zahrady, aj.

Závěr – byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a)    Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b)    Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Jiřinu Maksimovou a paní Lenku Tylovou.
c)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d)    Zastuuitelstvo obce souhlasí s převodem části finančních prostředků do fondů – Amundi CR Krátkodobý a KB Dluhopisový
e)    Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za prodej stavebních parcel a to ve výši 450 Kč/1 m2
f)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o situaci na trhu práce

Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.15 hodin.

Ve Stránce dne 22. 2. 2019

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Lubor Saska

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement