CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 4 - 22. 5. 2019
ZZ č. 4 - 22. 5. 2019 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 4/2019
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 22. 5. 2019 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda ml.

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1.    Zahájení
2.    Změna ÚP č. 1
3.    Žádost MŠ Mšeno o příspěvek
4.    Prodej akcií České spořitelny
5.    Projednání a schválení kupních smluv
6.    Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Miroslav Klouda, Josef Kalivoda
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 2:

Zastupitelstvu obce byla předložena ke schválení změna územního plánu č. 1 – změna spočívá v tom, že na pozemku pana Hřebíčka (v poli u Mšena naproti stadionu) dojde ke zvětšení plochy určené k zástavbě. Pan Hřebíček tuto změnu inicioval a platil.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 3:

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost Mateřské školy ve Mšeně o příspěvek na školu v přírodě. Navržena byla částka 1.000 Kč (pouze 1 dítě umístěné v MŠ, které má bydliště ve Stránce).
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 4:

Obec Stránka byla vlastníkem 200 ks akcií České spořitelny. Rozhodnutím akcionářů došlo k vytěsnění vlastníků malého množství akcií a z tohoto důvodu byly akcie, které vlastnila obce, vykoupeny. Hodnota 1 akcie byla 1.328 Kč. Částka ve výši 265.600 Kč za tyto akcie byla převedena na účet v Komerční bance. Starosta požádal o výplatu této částky – převedení na účet obce. Dividendy za 6 let byly ve výši 71.774 Kč a tato částka byla také převedena na účet obce.

k bodu 5:

Starosta informoval zastupitelstvo obce o situaci se stavebními parcelami v lokalitě na dole u Mšena. V součastné době jsou 2 zájemci o tyto parcely – p. Magnusek a p. Novotný. Pan Novotný má zájem o zakoupení 2 parcel (p.č. 519/7 a 519/8) za celkovou částku 933.532 Kč a pan Magnusek si odkoupí parcelu p.č. 519/6 za částku 429.857  Kč. K ceně pozemků je připočtena i částka za el. a vodovodní přípojku.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

a)    Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b)    Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Miroslava Kloudu a pana Josefa Kalivodu.
c)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d)    Zastupitelstvo obce schvaluje změnu č. 1 územního plánu tak, jak byla navržena – zvětšení plochy určené k zástavbě na pozemku pana Hřebíčka.
e)    Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím částky 1.000 Kč jako příspěvek MŠ ve Mšeně na školu v přírodě.
f)    Zastupitelstvo obce  bere na vědomí informaci o prodeji akcií České spořitelny.
g)    Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvy na prodej stavebních pozemku pro pana Magnuska a pana Novotného a pověřuje starostu obce uzavřením kupních smluv za stanovených podmínek.

Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 22.5.2019

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Miroslav Klouda, Josef Kalivoda

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement