CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 5 - 5. 6. 2019
ZZ č. 5 - 5. 6. 2019 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 5/2019
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 5. 6. 2019 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda ml.

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1.    Zahájení
2.    Projednání návrhu bytů v zámku
3.    Projednání a schválení závěrečného účtu
4.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
5.    Projednání a schválení účetní uzávěrky
6.    Informace o situaci v MŠ Mšeno
7.    Projednání žádosti společnost SOK o finanční výpomoc
8.    Prodej stavebních parcel
9.    Informace o stavy výměny vodotečí v Pískové ulici
10.    Příprava dětského dne
11.    Připomínka z řad zastupitelů - hřbitov
12.    Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Lubor Saska
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 2:

Na zasedání zastupitelstva byl přítomen pan Drechsler, který přednesl návrh projektu na vybudování 11 bytů – v 1. NP bude 6 bytů, ve 2. NP bude 5 bytů. V projektu se zohledňuje zachování všech prvků, které památkový úřad požaduje zachovat. P. Drechsler pošle ke schválení na památkový úřad a poté se bude pokračovat s dalším řízením.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 3: 

Paní Bendová přednesla přítomným zastupitelům návrh závěrečného účtu za r. 2018.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 4:

Dne 10. 5.2019 se uskutečnilo přezkoumání hospodaření obce za r. 2018. Místostarostka obce přečetla zprávu o výsledku tohoto přezkoumání. Závěrečný účet byl schválen s výhradou – podle inventarizační evidence k účtu 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek nebyl při dokladové inventuře ověřen skutečný stav. Jedná se o nucený výkup akcií České spořitelny a.s.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 5:

Zastupitelstvu obce byla předložena ke schválení účetní uzávěrka.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 6:

Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům informaci o situaci v mateřské škole Mšeno. Ve školce je nedostatek míst – starosta obce dojednal, že je možno umístit děti do MŠ v Řepíně. Starosta tento návrh předloží rodičům 3 dětí, kteří mají zájem o umístění dětí do školky. 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 7:

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost společnosti SOK s.r.o. o finanční výpomoc na nákup 2 autobusů. Návrh starosty – půjčit částku 200.000 Kč, návrh místostarostky – půjčit částku 400.000 Kč. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem místostarostky. 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 8:

Starosta obce informoval zastupitele, že se uskutečnil prodej všech 3 stavebních parcel. Peníze za všechny parcely jsou již na účtu obce. Starosta obce podá návrh na vklad na Katastrální úřad v Mělníku.

k bodu 9:

Starosta obce informoval zastupitele o stavu výměny vodotečí v Pískové ulici. Problém je u domu pana Krajíčka, který si stěžuje, že nebude mít kam odvádět dešťovou vodu z přístavku na svém pozemku. Podle zákona si musí tuto vodu likvidovat na svém pozemku. Toto bude panu Krajíčkovi sděleno.  
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 10:

Předsedkyně kulturní komise informovala o přípravě dětského dne, který se bude konat dne 5. 7. 2019. Budou připraveny různé soutěže pro děti, malování na obličej a ukázka hasičů. Pro děti bude připraveno občerstvení.

k bodu 11:

Místostarostka obce požádala starostu obce, aby projednal na Městském úřadě ve Mšeno problém s údržbou hřbitova. Hřbitov je neudržován a je zarostlý.

Závěr

- byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

a)Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b)Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a pana Lubora Sasku.
c)Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d)Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem projektu na vybudování 11 bytů v budově zámku.
e)Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet s výhradou.
f)Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku. 
g)Zastupitelstvo obce  bere na vědomí informaci o situaci v MŠ Mšeno.
h)Zastupitelstvu obce schvaluje finanční výpomoc pro společnost SOK s.r.o. ve výši 400.000 Kč a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na tuto finanční výpomoc.
i)Zastupitelstvo obce  bere na vědomí informaci o prodeji stavebních parcel.
j)Zastupitelstvo obce  o výměně vodotečí v Pískové ulici.
k)Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravách dětského dne.
l)Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce o jednání se starostou Mšeno ohledně údržby hřbitova.

Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.30 hodin.

Ve Stránce dne 5. 6. 2019

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Lenka Tylová, Lubor Saska
 
Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement