CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 7 - 18. 9. 2019
ZZ č. 7 - 18. 9. 2019 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 7/2019
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 18. 9. 2019 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová

Omluveni:  Miroslav Klouda ml.

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1.    Zahájení
2.    Informace o komplexní pozemkové úpravě – k.ú. Tajná
3.    Projednání schválené dotace na výměnu oken v budově zámku
4.    Projednání rozpočtového výhledu na r. 2020 - 2022
5.    Úprava rozpočtu – rozp. opatření č. 3
6.    Informace o průběhu prací na budově zámku
7.    Informace o chystané slavnosti na Vrátenské rozhledně
8.    Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 6     zdrželo se 0             proti návrhu 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lubor Saska, Lenka Tylová
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 2:

Na zastupitelstvu byla přítomna paní Simona Cikánová – projektantka pozemkových komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tajná. Paní Cikánová přednesla přítomným zastupitelům návrh pozemkové úpravy a vysvětlila návrhy týkající se cestní sítě, protierozních opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.
a) cestní síť – cestní síť je v k.ú. dostatečná; je navržena pouze jedna doplňková cesta, která umožní přístup k navrhovaným zceleným pozemkům
b) protierozní opatření – podle osebních postupů je smyv ornice větší než je přípustná norma; uživatelé mohou podle zákona tuto normu přesáhnout. Projektantka navrhuje zařazení více meziplodin, aby se do půdy vrátilo více hmoty; druhé opatření – nedoporučuje pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, curkrová řepa).
c) opatření k ochraně a tvorbě životného prostředí – do návrh je převzat ÚZES (územní systém ekologické stability), který obsahuje 2 prvky – regionální biokoridor a regionální biocentrum (výběžky lesů do polí). Návrh – doplnění ovocných stromů do vzniklých mezer.

Souhlasíme s navrženým plánem společných zařízení.
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 3: 

Zastupitelstvu obce bylo doručeno Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky – zámek č.p. 1, rejstř. č. ÚSKP 30904/2, k.ú. Stránka u Mšena, Obec Stránka, okres Mělník, kraj Středočeský. Tímto rozhodnutím byl Obci Stránka přidělen účelový finanční příspěvek ve výši 333.000,- Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí k přijetím tohoto příspěvku.
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 4:

Starosta společně s účetním obce sestavil rozpočtový výhled na roky 2020, 2021 a 2022.
Tento výhled přednesl zastupitelstvu obce.
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 5:

Paní Bártová přednesla přítomným zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 3 – úprava o přijatou dotaci a úprava na kapitole ost. neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu.
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 6:

Starosta obce informoval přítomné zastupitele o průběhu prací v budově zámku – byla zaplacena záloha na výrobu oken a zároveň probíhají práce na rekonstrukci spodních prostor – úprava na byt.

k bodu 7:

Zastupitelstvu obce byla doručena pozvánka na chystanou oslavu ke 20. výročí otevření Vrátenské rozhledny – tato oslava se bude konat dne 28.10.2019 od 13. hodin.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

a)    Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b)    Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Lubor Saska a paní Lenka Tylová.
c)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d)    Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým plánem společných zařízení týkajících se komplexní pozemnkové úpravy v k.ú. Tajná. 
e)    Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím finančního příspěvku ve výši 333.000,- Kč.
f)    Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na r. 2020 – 2022.
g)    Zastupitelstvu obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
h)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu prací na budově zámku. 
i)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o připravované slavnosti k 20. výročí otevření Vrátenské rozhledny. 

Hlasování:  pro návrh   6      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ve Stránce dne 18. 9. 2019

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Lubor Saska, Lenka Tylová

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement