CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 8 - 9. 10. 2019
ZZ č. 8 - 9. 10. 2019 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 8/2019
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 9.10.2019 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda ml.

Omluveni:  Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1.    Zahájení
2.    Projednání směnné smlouvy s p. Vaňkovou
3.    Převod finančních prostředků SDH
4.    Odprodej akcií Hasičské vzájemné pojišťovny
5.    Informace o stavu portfolia KB
6.    Informace o jednání s památkovým úřadem
7.    Informace o nutnosti zřídit webové stránky vyhovující legislativě
8.    Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 6     zdrželo se 0             proti návrhu 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Jiřina Maksimová
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 2:

Starosta obce informoval přítomné zastupitele o stavu směnné smlouvy s p. Vaňkovou – na katastrální úřad byly doloženy nezbytné náležitosti. Nyní je dle vyjádření zástupce Katastrálního úřadu, pracoviště Mělník pana Havelky, tato smlouva zapsatelná do katastru nemovitostí.
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 3: 

Paní Bendová předala účetní obce paní Bártové finanční prostředky z pokladny Sboru dobrovolných hasičů ve Stránce. Finanční prostředky ve výši 6.832 Kč byly přijaty do pokladny obce.
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 4:

Obec vlastní 20 ks akcií Hasičské vzájemné pojišťovny. Za tyto akcie byla obce nabídnuta částka 147 Kč/ks. Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem.
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 5:

Starosta obce informoval zastupitele o stavu portfolia Komerční banky. Ke dni 23.9.2019 byl stav finančních prostředků tento:
fond Amundi ČR krátkodobý – zisk 18.764 Kč
fond KB dluhopisový – zisk 18.922 Kč
Starosta navrhuje poslat na účty KB další prostředky z běžného účtu.
fond KB dluhopisový – poslat 0,5 mil.
Amundi ČR krátkodobý – poslat 1 mil. 
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 6:

Starosta obce informoval přítomné zastupitele o jednání s památkovým úřadem, které se týkalo budovy zámku. Schůzka proběhla před 3 týdny, památkový úřad dosud neposlal zápis a vyjádření. V blízké době dojde k montáži nových oken

k bodu 7:

Starosta obce informoval o nutnosti zřídit webové stránky, které budou vyhovovat legislativě, tj. budou přiznivé i k handicapovaným občanům.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

a)    Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b)    Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a paní Jiřinu Maksimovou.
c)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d)    Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu s p. Vaňkovou a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
e)    Zastupitelstvou obce souhlasí s převodem finančních prostředků z pokladny SDH do pokladny obce.  
f)    Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem akcií Hasičské vzájemné pojišťovny za cenu 147 Kč/ks.
g)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o stavu portfolia Komerční banky.
h)    Zastupitelstvu obce schvaluje navýšení finančních prostředků na obou fondech KB - fond Amundi ČR krátkodobý i fond KB dluhopisový.
i)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o jednání s památkovým úřadem, které se týkalo budovy zámku. 
j)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o nutnosti zřídit nové webové stránky.

Hlasování:  pro návrh   6      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ve Stránce dne 16.10.2019

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Jiřina Maksimová

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement