CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 9 - 11. 12. 2019
ZZ č. 9 - 11. 12. 2019 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 9/2019
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 11.12.2019 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Lubor Saska, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda ml.

Omluveni:  Jaroslava Kloudová

Zapisovatel: Lenka Tylová

Program jednání:

1.    Zahájení
2.    Projednání dodatku č. 18 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o
3.    Projednání dodatku č. 1 o sdružení prostředků na požární jednotku Města Mšena
4.    Projednání dodatku č. 4 ke smlouvě o půjčce pro Kokořínský SOK
5.    Projednání a schválení návrhu rozpočtu pro r. 2020
6.    Schválení rozpočtové změny č. 4 pro r. 2019
7.    Zmocnění konečné úpravy rozpočtu r. 2019 pro starostu a účetního obce
8.    Vyhodnocení nabídek pro zhotovení vstupní brány do objektu zámku
9.    Schválení odměny pro kronikáře a předsedu přestupkové komise
10.    Příprava posezení pro důchodce
11.    Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 6     zdrželo se 0             proti návrhu 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lubor Saska, Josef Kalivoda
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 

k bodu 2:

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům ke schválení návrh dodatku č. 18 ke Smlouvě o zneškodňování komunálního odpadu se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Dodatek se týká navýšení cen za poskytované služby.
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 

k bodu 3: 

Obecnímu zastupitelstvu byl předložen k projednání návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružení prostředků na požární jednotku Města Mšena. V dodatku je požadavek na zvýšení částky poplatku z 15.000 Kč na 50.000 Kč ročně za každou obec. S touto částkou zastupitelstvo nesouhlasí a pověřuje starostu jednáním na setkání Sdružení obcí Kokořínska, kde se dohodne další postup.
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 

k bodu 4:

Obecnímu zastupitelstvu byl předložen k projednání návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o půjčce ze dne 30.6.2011 pro Kokořínský SOK. Jedná se o dlužnou částku ve výši 30.000 Kč a požadavek na odložení splátky do 30.11.2024.
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 

k bodu 5:

Účetní obce M. Bártová přednesla návrh rozpočtu na r. 2020. Návrh rozpočtu byl připraven jako vyrovnaný na straně příjmů i výdajů a to ve výši 4.283.000 Kč.
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 

k bodu 6:

Zastupitelstvu byl předložen ke schvální návrh rozpočtového opatření č. 4 pro rozpočet r. 2019.
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 

k bodu 7:

Pro závěrečné úpravy rozpočtu r. 2019 je třeba určit osoby, které jsou oprávněné tyto úpravy provést. Zastupitelstvo obce navrhuje, aby těmito osobami byl starosta obce a účetní obce.
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 

k bodu 8:

Zastupitelstvu obce byly doručeny nabídky na zhotovení vstupní brány do objektu zámku:
Zednické práce:
nabídka č. 1 – 256.910 Kč
nabídka č. 2 – 239.895 Kč

Truhlářské práce:
nabídka č. 1 – 190.151 Kč
nabídka č. 2 – 195.778 Kč
nabídka č. 3 – 160.567 Kč

Kamenické práce: bude dodáno po odborném posudku
Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že zednické práce provede firma p. Průchy (nabídka č. 2) a truhlářské práce firma p. Baláčka (nabídka č. 3).
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 9:

Starosta obce navrhl odměnu pro kronikáře a předsedu přestupkové komise. Obě funkce vykonává pan Vladimír Šámal.
Návrh odměny: za funkci kronikáře – 2.000 Kč, za funkci předsedy přestupkové komise – 3.000 Kč.
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 

k bodu 10:

Předsedkyně kulturní komise informovala přítomné zastupitele o chystaném posezení pro důchodce, které se uskuteční v sobotu 14.12.2019.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

a)    Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b)    Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Lubora Sasku a pana Josefa Kalivodu. 
c)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Lenka Tylová.
d)    Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 18 ke smlouvě na zneškodňování komunálního odpadu.
e)    Zastupitelstvo obce nesouhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o sdružení prostředků na požární jednotku ve Mšeně a pověřuje starostu přejednáním návrhu tohoto dodatku.  
f)    Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o půjčce ze dne 30.6.2011 pro Kokořínský SOK. 
g)    Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na r. 2020.
h)    Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 pro rozpočet na r. 2019.
i)    Zastupitelstvu Obce Stránka pověřuje starostu a účetního obce k rozpočtové změně na konci prosince r. 2019 v plném rozsahu.
j)    Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby zednické práce na vstupu do objektu zámku provedla firma pana Průchy a truhlářské práce firma p. Baláčka.
k)    Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro kronikáře a předsedu přestupkové komise v navržené výši.
l)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o předvánočním posezení pro důchodce.
 
Hlasování:  pro návrh   6      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ve Stránce dne 11.12.2019

Zapisovatel: Lenka Tylová

Ověřovatelé: Lubor Saska, Josef Kalivoda

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement