CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 1 - 29. 1. 2020
ZZ č. 1 - 29. 1. 2020 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 1/2020
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 29. 1. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda ml.

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1.    Zahájení
2.    Projednání čerpání rozpočtu za r. 2019
3.    Žádost o pronájem pozemku p.č. 1526/4
4.    Projednání vyhlášky o likvidaci domovního odpadu
5.    Informace o spořící účtu Amundi
6.    Informace o výběru dodavatele na zhotovení čuček na bráně zámku
7.    Projednání nájmu za kulturní zařízení
8.    Projednání nařízení vlády o odměnách neuvolněných zastupitelstů
9.    Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružení prostředků na požární jednotku Města Mšena
10.    Určení inventarizační komise
11.    Závěr

 
K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 2:

Starosta obce přednesl zastupitelům zprávu o čerpání rozpočtu r. 2019.
Rozpočet obce byl schválený jako vyrovnaný ve výši 4.228.400,- Kč
Příjmy – upravený 7.983.320,- Kč; skutečnost 7.597.354,- Kč
Výdaje – upravený 5.852.651,- Kč; skutečnost 4.639.917,- Kč
Rok 2019 skončil přebytkem ve výši 2.957.437,- Kč
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 3:

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost o pronájem pozemku p.č. 1526/4  - jedná se o pozemek, který přiléhá k pozemku v bývalém vlastnictví p. Sobotky. Výměra tohoto pozemku je cca 99 m2.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 4:

Zastupitelstvo obce projednávalo vyhlášku o likvidaci domovního odpadu  bylo rozhodnuto o tom, že poplatky za likvidaci domovního odpadu budou zatím ponechány ve stejné výši, tj. 400,- Kč za obyvatele, 650,. Kč za rekreační objekt.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 5: 

Starosta obce informoval o stavech na spořících účtech Amundi:
krátkodobý účet – vklad 2.500.000,-  a následně vloženo 1.000.000,. Kč
dlouhodobý účet – vklad 1.000.000,- a následně vloženo 500.000,- Kč
Poplatky: 22.000,- Kč
Současný stav: 5.023.868,- Kč, tj. zisk 45.000,- Kč za 9 měsíců
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 6: 

Starosta informoval zastupitele o výběru dodavatele na opravu čuček na vstupní bráně
1. nabídka – 300.000,- Kč; nový návrh 148.000,- Kč
2. nabídka – 57.000,- Kč
3. nabídka – bude doručena starosta v nejbližších
Výběr dodavatele bude provádět odbor kultury.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 7:

Projednání nájmu za kulturní zařízení – návrh 100,- Kč za rok + platba za energii a vodu.
Hlasování:  pro návrh 4       zdrželo se 0              proti návrhu 3 

k bodu 8: 

Zastupitelstvo projednávalo nařízení vlády č. 318/2017 o odměnách neuvolněných zastupitelů – návrh zvýšení odměn o 10 %
člen zastupitelstva – 1.010 Kč
předsedkyně kulturní komise 1.870 Kč
místostarostka obce 13.750 Kč
starosta obce 24.380 Kč
Navýšení odměn bude s účinností od 1.2.2020.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 9: 

Starosta obce informoval o pracech probíhajících na zámku – p. Puchrík a p. Kušnier vyčistily věž od holubího trusu a vyčistili i půdu.

k bodu 10: 

Zastupitelstvo obce znovu projednávalo dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružení prostředků na požární jednotku Města Mšena. Bylo stanoveno, že obce budou platit 200,- Kč na 1 obyvatele.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 11:

Starosta obce stanovil členy inventarizační komise – p. Klouda ml., p. Maksimová, p. Tylová
Hlasování:  pro  7      zdrželo se 0            proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

a)    Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b)    Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Miroslava Kloudu a paní Jiřinu Maksimovou.
c)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d)    Zastuuitelstvo obce bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu r. 2019.
e)    Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o pronájem parcely p.č. 1526/4.
f)    Zastupitelstvo obce souhlasí s ponecháním poplatku za likvidaci domovního odpadu.  
g)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o spořícím účtu Amundi.
h)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o výběru dodavatele na zhotovení/opravu čuček na vstupní bráně k zámku.
i)    Zastupitelstvo obce schvaluje změnu nájmu za kulturní zařízení.  
j)    Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměn neuvolněných zastupitelů o 10 % s účinností od 1.2.2020.
k)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o pracech probíhajících na opravách zámku. 
l)    Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružení prostředků na požární jednotku Města Mšena a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
m)    Zastupitelstvo obce souhlasí s ustanovením inventarizační komise.
Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.45 hodin.

Ve Stránce dne 29.1.2020

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement