CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č.4 - 3.12.2008
ZZ č.4 - 3.12.2008 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 4/2008
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 3.12.2008 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Václav Benda, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Alena Vyskočilová, Milan Hrobár
Omluveni: Lenka Tylová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1.Zahájení
2.Úprava rozpočtu pro r. 2008
3.Přijetí rozpočtového provizoria na r. 2009
4.Žádost o posunutí platnosti stavebního povolení na výstavbu kořenové čistírny
5.Projednání dodatku č. 8 ke smlouvě se společností AVE komunální služby s.r.o. na r. 2009
6.Informace z valné hromady SOK
7.Informace z valné hromady Místní dráha Mladá Boleslav – Mělník, s.r.o.
8.Odměny pro kronikáře a předsedu přestupkové komise
9.Žádost o příspěvek na dopravu žáků SK Mšeno
10.Informace o nových internetových stránkách obce
11.Projednání posezení s důchodci
12.Projednání likvidace dluhu p. Hrušky a vyřazení materiálu z majetku obce
13. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Vyskočilová, Josef Kalivoda

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Vzhledem k mimořádným příjmům a výdajům je třeba upravit rozpočet pro r. 2008.

Na straně příjmů:

dotace z ÚP – veřejnoprospěšné práce 45.000,- Kč
prodej pozemků 20.000,- Kč
prodej akcií 7.000,- Kč

Na straně výdajů:

opravy bytového hospodářství 10.000,- Kč
úpravy kulturního zařízení 32.000,- Kč

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Do doby vypracování a schválení rozpočtu na r. 2009 se bude obec řídit rozpočtovým provizoriem ve výši 1/12 rozpočtu r. 2008.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Žádost o posunutí platnosti stavebního povolení – prodloužení z důvodu neobdržení dotace na tuto akci. Zastupitelstvo schvaluje žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení vypracované starostou.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Firma Rethman-Jeřala prodala svůj podíl se všemi závazky firmě AVE, je třeba uzavřít dodatek ke smlouvě s touto firmou. Dodatek mj. obsahuje ceny za jednotlivé svozy (popelnice, kontejnery na tříděny odpad, pytle na nápojové kartony).

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Informace z valné hromady SOK:
- schválen příspěvek na sportovní akce ve výši 20.000,- Kč
- bude vypracována žádost o společnou dotaci na opravy rozhlasu a veřejného osvětlení
- prodej autobusů – Sdružení obcí Kokořínska, prodá autobusy SOK s.r.o., který je má v pronájmu a zajišťuje dopravní obslužnost obcí Kokořínska za zbytek nesplaceného úvěru, což činí 585 000,- Kč.

k bodu 7:

Informace z valné hromady Místní dráha Mladá Boleslav – Mělník, s.r.o
- došlo ke změně legislativy a tudíž již není zájem na rušení tratí (dotace jsou na km tratě a na prodanou jízdenku). Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o prodeji společnosti. Zastupitelstvo Obce Stránka souhlasí s tímto prodejem.
Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 1 proti návrhu 0

k bodu 8:

Zastupitelstvo obce navrhuje odměny pro kronikáře pana Ing. Skládala a pro předsedu trestní komise pana JUDr. Šámala ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 9:

Zastupitelstvo obdrželo dopis od Sportovního klubu Mšeno se žádostí o finanční příspěvek, např. dovoz žáků na fotbalové zápasy. Návrh pana Kalivody – poskytnou SK částku 3.000,- Kč.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 10:

Starosta informoval zastupitelstvo o nově vytvořených internetových stránkách obce. Za krátkou dobu provozu zaznamenaly tyto stránky poměrně vysokou návštěvnost. Na internetových Stránkách jsou umístěny fotografie z obecních akcí (poutě, posezení s důchodci, dětský karneval) a budou zde pravidelně doplňovány informace o chystaných akcích v Obce Stránka.

k bodu 11:

Zastupitelstvo projednalo každoroční Předvánoční posezení s důchodci. Tento rok se uskuteční v sobotu 13.12.2008 od 14.00 hodin. Kulturní komise zajistí občerstvení, kulturní vystoupení dětí ze ZŠ Mšeno. Pro dobrou náladu zahraje starším spoluobčanům Přívoranka.

k bodu 12:

Obec Stránka má stále otevřenou pohledávku s panem Hruškou za pronájem kulturního zařízení. Tato pohledávka činí 11.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že tato částka není tak vysoká a není možno tuto částku od pana Hrušky vymoci, navrhuje starosta tuto částku zlikvidovat.
Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 1 proti návrhu 0

Dále je třeba zlikvidovat materiál z majetku obce Stránka: hasičské vozidlo Robur, kamna, starou ústřednu veřejného rozhlasu.
Byla ustanovena komise ve složení: Václav Benda, Josef Kalivoda, Alena Vyskočilová, Milan Hrobár, Václav Martečík.

Vyjádření likvidační komise: vše zlikvidovat, prodat do Kovošrotu

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a)Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b)Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Vyskočilovou a pana Josefa Kalivodu.
c)Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d)Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu pro r. 2008 v navrhované výši.
e)Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým provizoriem pro r. 2009 ve výši 1/12 rozpočtu r. 2008.
f)Zastupitelstvo schvaluje žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení vypracované starostou.
g)Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavření dodatku ke smlouvě o svozu komunálního odpadu firmou AVE.
h)Zastupitelstvo bere na vědomí informace z valné hromady SOK.
i)Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje prodej obchodního podílu ve společnosti MBM Místní dráha Mladá Boleslav – Mělník, s.r.o., IČ 25277171 a pověřuje starostu Obce Stránka Štefana Dvorščíka, nar. 23.2.1949 k jednání a následným právním krokům.
j)Zastupitelstvo obce schvaluje odměny kronikáři obce a předsedovi trestní komise.
k)Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek SK Mšeno ve výši 3.000,- Kč.
l)Zastupitelstvo bere na vědomí informace o nově zpracovaných stránkách obce.
m)Zastupitelstvo bere na vědomí informace o připravovaném posezení pro důchodce a souhlasí s touto akcí.
n)Zastupitelstvo obce souhlasí s likvidací dluhu pana Hrušky.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.15 hodin.

Ve Stránce dne 3.12.2008

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Vyskočilová, Josef Kalivoda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 11 únor 2009 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement