CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 2 - 15. 4. 2020
ZZ č. 2 - 15. 4. 2020 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 2/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 15. 4. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

 
Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda ml. 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání závěrečného účtu Obce Stránka, schválení účetní uzávěrky a projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
3. Projednání 3 smluv o smlouvách budoucích
4. Žádost o pronájem pozemku
5. Přijetí směrnice k veřejným zakázkám
6. Informace o probíhajících pracech na vstupní bráně
7. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
 
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0  
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Lubor Saska
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0
 
k bodu 2:
 
Starosta obce přednesl zastupitelům zprávu o čerpání rozpočtu r. 2019.
Rozpočet obce byl schválený jako vyrovnaný ve výši 4.228.400,- Kč
Rok 2019 skončil přebytkem ve výši 2.957.437,- Kč – prodej parcel, prodej akcií ČS
Fin. prostředky na BÚ KB:    2.750.300,-
                                  ČNB:       670.500,-
                                ČMSS:    3.460.500,-   
                     spořící fondy:    5.023.868,-
Dne 6.3.2020 bylo pracovnicemi krajského úřadu provedeno přezkoumání hospodaření obce.
Zpráva o výsledku tohoto přezkoumání byla ukončena s tímto závěrem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Závěrečný účet byl schválen bez výhrad.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
k bodu 3:
 
Zastupitelstvu obce byly doručeny žádosti o uzavření 3 smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene od společnosti ČEZ distribuce a.s. na tyto akce:
- přípojka k budově zámku
- kabelové vedení nízkého napětí ke stavebním parcelám
- kabelové vedení nízkého napětí k.ú. Ostrý k parcele p.č. 695/2
Každé věcné břemeno bude zřízeno za úplatu 1.000,- Kč.
 
           Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  
 
 k bodu 4: Zastupitelstvu obce byla doručena žádost o pronájem části pozemku p.č. 1526/4. 
Návrh – pronájem za 500,- Kč za rok.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0
 
k bodu 5: 
 
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení směrnici k veřejným zakázkám malého rozsahu č. 1/2020.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0
 
k bodu 6: 
 
Starosta informoval zastupitele o probíhajících pracech na vstupní bráně k budově zámku – byly sundány kamenné „čučky“ (ozdoby na bráně); probíhají očišťovací práce. 22.4. bude další schůzka se zástupci památkového úřadu.  
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a pana Lubora Sasku. 
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová. 
d) Zastuitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za r. 2019 bez výhrad.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku za r. 2019. 
f) Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smluv o smlouvách budoucích se společností ČEZ distribuce a.s. a pověřuje starostu uzavřením těchto smluv. 
g) Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1526/4 za částku 500,- Kč za rok. 
h) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu č. 1/2020. 
i) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o pracech probíhajících na opravách zámku.  
 
Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.45 hodin.
 
Ve Stránce dne 15.4.2020
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Lubor Saska
 
Starosta: Štefan Dvorščík
 
< Předch.   Další >
Advertisement