CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 4 - 19. 8. 2020
ZZ č. 4 - 19. 8. 2020 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 4/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 19. 8. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

 

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda ml.
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
 
1. Zahájení
2. Žádost o odkoupení parcely p.č. 619/28
3. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 11/6
4. Projednání výstavby 2 bytů v budově zámku
5. Projednání rozpočtového opatření
6. Informace o zajištění provozu na kořenové čistírně
7. Zajištění dětského dne
8. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
 
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lubor Saska, Miroslav Klouda ml.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 2:
 
Zastupitelstvu byl doručena žádost o odkup nově vzniklé stavební parcely p.č. 619/28 (parcela mezi domem p. Skaly a p. Gála). Žádost si písemně poslal pan Marcol se sl. Křeménkovou. Telefonicky se o tento pozemek zajímali další 2 zájemci, ale písemnou žádost si nepodali.
Výměra této parcely je 1552 m2. Návrh ceny za 1 m2 je 450 Kč – celková cena 698.400 CZK.
Náklady na geometrický plán, vklad do KÚ – ponese nabyvatel.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 3:
 
Zastupitelstvu byl doručena žádost o odkup pozemku p.č. 11/6 – prostor mezi bytovkou čp. 52 a hlavní silnicí. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 4:
 
Starosta informoval zastupitele o probíhajících pracech na rekonstrukci bytů v budově zámku.
Byt č. 1 – nutné dodělat podlahu (stěrka + lino) – zastupitelstu byly předloženy 2 varianty – levnější za 24.323 CZK bez DPH a dražší varianta za 28.141 CZK – u dražší varianty bude použita vylévaná stěrka.
Zastupitelstvo rozhodlo o použití dražší varianty.
Dále je u bytu v přízemí třeba pořídit kuchyňskou linku a sporák.
Další 2 byty budou zrekonstruovány ze spodního bytu po p. Honickém. Stavební práce provede firma p. Průchy; instalatérské práce provede p. Tůma.
Cena za stavební práce – 222.209,- CZK. Starosta uzavře smlouvu na provedené těchto prací.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 5:
 
Zastuupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 1 a č. 2.
a) rozp. opatření č. 1 – na záležitosti kultury navýšeno o 84.000 CZK – vstupní brána zámku
b) rozp. opatření č. 2 – činnost místní správy z 50.000 CZK navýšeno na 68.100 CZK
- neinvest. příj. transfery z 22.000 CZK na 247.500 CZ
- celkové navýšení v příjmech je 243.600 CZK
navýšení ve výdajích: požární ochrana – přísp. na dobrovolnou část navýšení z 17.000 CZK na 40260 CZK
Celkové navýšení výdajů je celkem 23.260 CZK.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 6:
 
Starosta obce informoval zastupitele o provozu na kořenové čistírně - bylo omezeno vyvážení fekálií z Obce Kadlín; hodnoty vzorků se zlepšili.
 
k bodu 7:
 
Starosta informoval zastupitele o vývoji obecního rozpočtu na straně příjmů – z důvodu epidemie COVID budou nižší příjmy ze státního rozpočtu. V případě potřeby bude obec čerpat z rezerv vytvořených v minulých letech a pověřuje starostu obce k rozpočtové změně.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 8:
 
Předsedkyně kulturní komise informovala o průběhu dětského dne, který se uskuteční dne 29.8. Dětský den se uskuteční jen za příznivého počasí.
Budou probíhat hry na hřišti, starosta se pokusí zajistit hasiče, policii.
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Lubora Sasku a Miroslava Kloudu ml.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastuitelstvo obce schvaluje žádost pana Marcola a sl. Křeménkové na odkoupení parcely p.č. 619/28 za cenu 450 Kč/1 m2. Náklady na GP, uzavření smlouvy a vklad do katastru nemovitostí ponese nabyvatel. Starosta zajistí uzavření smlouvy.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 11/6.
f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o pracech probíhajících na rekonstrukci bytů v budově zámku. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy na stavební práce.
g) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 a č. 2.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o výstavbě cyklostezky mezi Stránkou a Mšenem na k.ú. Mšeno.
i) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o provozu na kořenové čistírně.
j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o termínu a průběhu konání dětského dne.
 
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.
 
Ve Stránce dne 19.8.2020
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Lubor Saska, Miroslav Klouda ml.
Starosta: Štefan Dvorščík
 
< Předch.   Další >
Advertisement