CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 5 - 23. 9. 2020
ZZ č. 5 - 23. 9. 2020 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 5/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 23. 9. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

 
Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda ml.
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
1. Zahájení
2. Informace o dokončení bytu v budově zámku
3. Projednání prodeje pozemku p.č. 11/6
4. Projednání žádosti o bezplatný převod pozemků
5. Informace o stavu účtu KB
6. Rozpočtové opatření č. 3
7. Stanovení kompetence starosty obce k provádění rozpočtových opatření
8. Zajištění významného stromu
9. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
 
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 2:
 
Zastupitelstvo se sešlo v budově zámku a provedlo prohlídku dokončeného bytu v přízemí. Starosta informoval o potřebě provést několik dokončovacích prací – vybavení kuchyňského koutu kuchyňskou linkou a sporákem.
Návrh ceny za pronájem tohoto bytu – 60 Kč za 1 m2 plochy. Plocha bytu je 65 m2, tj. celkový nájem bude činit 3.900 Kč měsíčně.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 3:
 
Zastupitelstvo projednalo žádost o odkup pozemku p.č. 11/6 – prostor mezi bytovkou čp. 52 a hlavní silnicí. Odhad ceny pozemku byl stanoven na 200 Kč za m2. Celková cena bude 24.250 Kč. Dále bude stanoveno, kdo uhradí náklady spojené s prodejem.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 4:
 
Starosta informoval zastupitele o možnosti podat žádost Obce Stránka o bezúplatný převod pozemků p.č. 1526/6 a 32/1 (oba pozemky vedeny jako ostatní komunikace) podle § 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona č. 503/2012 Sb. Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 5:
 
Starosta obce informoval zastupitele o stavu účtu u KB – k 14.9.2020 je zisk na tomto účtu 51.791 Kč.
 
k bodu 6:
 
Je třeba provést úpravu rozpočtu a to rozpočtovým opatřením č. 3 – obci byla doručena dotace ve výši 300 tis. Kč; o tuto částku bude upraven rozpočet na kapitole pámátková péče.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 7:
 
Zástupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 300.000 Kč na každý paragraf rozpočtu obce. Rozpočtová opatření v částkách vyšších budou projednána a schválena zastupitelstvem obce.
 
k bodu 8:
 
Zastupitelka obce p. Maksimová požádala starostu obce o zahájení jednání ohledně zajištění významného stromu (lípy) na pozemku p.č. 1526/6. Obavy před pádem a poškozením okolních domů.
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Jiřinu Maksimovou a pana Josefa Kalivodu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o dokončení prací na bytu v budově zámku a stanovuje částku za pronájem bytu ve výši 60 Kč za 1 m2 plochy.
e) Zastuitelstvo obce schvaluje žádost pana Danišoviče na odkoupení parcely p.č. 11/6 za cenu 200 Kč/1 m2. Starosta zajistí uzavření smlouvy.
f) Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků do vlastnictví obce a pověřuje starostu podáním této žádosti.
g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o stavu účtu u KB.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
i) Zástupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 300.000 Kč na každý paragraf rozpočtu obce
j) Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zahájením jednání o zajištění významného stromu na pozemku p.č. 1526/6.
 
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.
 
Ve Stránce dne 23.9.2020
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Ověřovatelé: Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda
 
Starosta: Štefan Dvorščík
Aktualizováno ( Středa, 30 září 2020 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement