CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 7 - 9. 12. 2020
ZZ č. 7 - 9. 12. 2020 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 7/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 9. 12. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda ml.
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
 
1. Zahájení
2. Projednání čerpání rozpočtu za r. 2020
3. Projednání a schválení rozpočtového výhledu na rok 2021-2023 a návrhu rozpočtu pro r. 2021
4. Projednání a schválení dodatku č. 19 s firmou AVE CZ
5. Určení odměny pro kronikáře a předsedu přestupkové komise
6. Informace o zamýšlených opravách fasády a věže zámku
7. Zmocnění starosty a účetního obce pro provedení konečných úprav rozpočtu r. 2020
8. Informace o ukončení půjčky společnosti SOK
9. Žádost pana Mráčka o dotaci na uspořádání Stráneckého běhu
10. Informace o provádění oprav veřejného osvětlení
11. Informace o opravách lesní cesty ke Mšenu
12. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jiřina Maksimová, Lubor Saska
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 2:
Účetní obce p. Markéta Bártová přečetla přítomným zastupitelům čerpání rozpočtu obce za r. 2020.
Příjmy 5.419.447,- CZK
Výdaje 3.871.975,- CZK
 
k bodu 3:
Starosta obce navrhl zastupitelstu ke schválení vyrovnaný rozpočet na r. 2021 ve výši 4.379.000 CZK.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 4:
Obecnímu zastupitelstvu byl doručen dodatek č. 19 od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství ke smlouvě na odvoz a likvidaci komunálního odpadu.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 5:
Starosta obce navrhl odměnu pro kronikáře a předsedu přestupkové komise. Obě tyto funkce vykonává JUDr. Vladimír Šámal. Návrh 2.000 Kč za vedení kroniky, 3.000 Kč za vedení přestupkové komise.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:
Starosta obce informoval přítomné o zamýšlených opravách fasády a věže zámku. Proti návrhu Ing. Arch. Veselého jsme podali odvolání – jeho návrh je velice složitý a nákladný. Na schůzce dne 9.12. bylo domluveno, že na jaře 2021 proběhne jednání na místě a budou upřesněny požadavky na opravu fasády a věže. Obec má zájem na provedení oprav, ale za podmínek, které je obce schopná zajistit.
 
k bodu 7:
Zastupitelstvo obce rozhodlo zmocnit starostu obce a účetního k provedení konečných rozpočtových opatření rozpočtu ve výdajích v plném rozsahu a také ve výdajích a příjmech souvisejících s dotací v plném rozsahu neomezeně.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 8:
Starosta obce informoval přítomné o tom, že byla ukončena půjčka společnosti SOK. Do 15.12. bude částka 30.000,- Kč vrácena na účet obce.
 
k bodu 9:
Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost pana Pavla Mráčka st. o dotaci na uspořádání Stráneckého běhu – návrh 10.000 CZK.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 10:
Starosta obce informoval přítomné o provádění oprav veřejného osvětlení v obce. Bylo zahájeno jednání s firmou Beneš&syn z Mělníka.
 
k bodu 11:
Starosta obce informoval přítomné o opravách lesní cesty ke Mšenu – po dole za novými stavebními parcelami. Cesta je vysypána kamenem a ještě bude zpevněna.
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Jiřinu Maksimovou a pana Lubora Sasku.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání rozpočtu za r. 2020.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na rok 2021-2023 a vyrovnaný rozpočet na r. 2021.
f) Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 19 ke smlouvě na odvoz a likvidaci komunálního odpadu.
g) Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro kronikáře a předsedu přestupkové komise.
h) Zástupitelstvo obce bere na vědomí informace o zamýšlených opravách fasády a věže zámku.
i) Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu a účetního obce k provedení konečných rozpočtových úprav za r. 2020 v příjmech a výdajích rozpočtu obce v plném rozsahu.
j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o ukončení půjčky společnosti SOK.
k) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na dotaci pro p. Mráčka na uspořádání Stráneckého běhu ve výši 10.000 CZK.
l) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o jednání s novou firmou na provádění oprav veřejného osvětlení.
m) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o opravách lesní cesty ke Mšenu.
 
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.45 hodin.
 
Ve Stránce dne 9.12.2020
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Ověřovatelé: Jiřina Maksimová, Lubor Saska
 
Starosta: Štefan Dvorščík
 
Aktualizováno ( Pondělí, 31 leden 2022 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement