CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 2 - 28. 4. 2021
ZZ č. 2 - 28. 4. 2021 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 2/2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 28. 4. 2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda

Omluveni: Miroslav Klouda ml.

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Informace o prováděné rekonstrukci bytů v zámku
  3. Projednání žádosti o převod pozemku
  4. Projednání a určení výše úplaty za pronájem pozemků
  5. Schválení provádění rozpočtových opatření
  6. Určení termínu položení kytice k pomníku obětem 2. světové války
  7. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 6     zdrželo se 0             proti návrhu 0  
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Jiřina Maksimová
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
k bodu 2:
Členové zastupitelstva se sešli u budovy zámku a provedli obhlídku prováděné rekonstrukce bytů. Poté se vrátili do kanceláře obecního úřadu a pokračovali v projednání bodů programu. 
Firma Eproreal s.r.o. zaslala návrh na zhotovení podlah a vyvrtání odvětrání v bytech č. 4 a 5.
Byt č. 4 – větší garsonka – cena 150.262,- Kč s DPH; byt č. 5 – malá garsonka – cena 67.015,- Kč s DPH. 
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0
 
k bodu 3: 
Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení Žádost o úplatný převod zemědělského pozemku prodl § 10 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Cena za pozemek bude stanovena soudním znalcem, kterého si zajistí Pozemkový fond. 
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 4:
Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost o pronájem části pozemku p.č. 519/1 od majitelů přilehlých pozemků p. Magnuska, p. Novotného a p. Mrázkové. Obecní zastupitelstvo souhlasí s tímto pronájmem a stanovuje výši pronájmu 100,- Kč za 1 rok od každého nájemce.
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
k bodu 5:
Starosta obce požádal zastupitelstvo o zmocnění ke schvalování a provádění rozpočtových opatření takto:
- rozpočtové příjmy v neomezené výši
- rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu § do výše 300.000,- Kč celkem za jedno rozpočtové opatření a §
- poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok v plném rozsahu v příjmech i ve výdajích
- výdaje a příjmy související s dotací v plném rozsahu
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Jiřinu Maksimovou a pana Josefa Kalivodu. 
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová. 
d) Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhy firmy Eproreal na zhotovení podlah a odvětrávacích vrtů a pověřuje starostu jednám s firmou ohledně zhotovení těchto prací.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o úplatný převod zemědělského pozemku prodl § 10 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu pověřením a uzavřením této smlouvy. 
f) Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 519/1 za stanovených podmínek. 
g) Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce ke schvalování a provádění rozpočtových opatření uvedených v bodu 5.
h) Kulturní komise stanovila datum položení kytice k pomníku obětí 2. světové války na den 5.5.2021
 
Hlasování:  pro návrh   6      zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.
 
Ve Stránce dne 28.4.2021
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda
Starosta: Štefan Dvorščík
 
< Předch.   Další >
Advertisement