CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 3 - 23. 6. 2021
ZZ č. 3 - 23. 6. 2021 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 3/2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 23. 6. 2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda, Miroslav Klouda
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:
 • 1. Zahájení
 • 2. Projednání dodatku č. 20 ke smlouvě o zneškodňování komunálního odpadu
 • 3. Projednání žádosti o odkoupení pozemku
 • 4. Projednání nabídky na nákup akcií VKM
 • 5. Žádost Obce Chorušice o příspěvek na lesní MŠ
 • 6. Žádost MŠ Okna o příspěvek na školu v přírodě
 • 7. Zřízení VB na el. a vodovodní přípojku
 • 8. Přistoupení k Memorandu o spolupráci partnerů při realizaci komunitního plánu sociálních služeb SO ORP Mělník na r. 2021 – 2025
 • 9. Schválení smlouvy na pracích na hrubých podlahách v bytech č. 4 a 5
 • 10. Informace o výstavbě bytů č. 2 a 3.
 • 11. Závěr
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Miroslav Klouda
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 2:
Zastupitelstvu obce byl doručen k projednání dodatek č. 20 ke Smlouvě o zneškodňovní komunálního odpadu vypracovaný na základě zákona č. 541/2020 Sb.
Nové ceny za nádoby:
80 l zůstává cena 39,55 CZK
120 l původní cena 49,55 CZK – nová cena 53,20 CZK
240 l původní cena 95,10 CZK – nová cena 102 CZK
nádoby na plasty + 20 CZK za odvoz 1 nádoby
Odvoz nádob na sklo a papír – cena zůstává stejná.
Zastupitelstvo se dohodlo, že bude provedena osvěta mezi občany (letáky, informace rozhlasem) tak, aby byl odpad lépe tříděn. Pokud nebude více tříděného odpadu, bude zastupitelstvo jednat o navýšení ceny za zneškodňování odpadu.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 3:
Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení Žádost o úplatný převod zemědělského pozemku prodl § 10 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Cena za pozemek bude stanovena soudním znalcem, kterého si zajistí Pozemkový fond.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 4:
Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost pana J. Koukolíčka o odkoupení pozemků p.č. 1587 a 1588 v k.ú. Tajná. Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku p.č. 1587 i výměře 32 m2. Pozemek p.č. 1588 si obec ponechá.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 5:
Obecnímu zastupitelstvu byla doručena nabídka na odkoupení akcií Vodárny Kladno – Mělník. Nabídka je na 58 ks za cenu 366 CZK za 1 akcii. Zastupitelstvo nemá zájem o nákup dalších akcií.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 6:
Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost Obce Chorušice o příspěvek na vybudování lesní MŠ. Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem ve výši 400 tis. za předpokladu, že v případě realizace budou v této školce garantována místa pro děti z Obce Stránka.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 7:
Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost MŠ v Obci Okna o příspěvek na školu v přírodě. Vzhledem k tomu, že tuto MŠ nenavštěvuje žádné dítě, které má trvalý pobyt v naší obci, zastupitelstvo tuto žádost zamítlo.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 8:
Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost o zřízení věcného břemene na elektrickou a vodovodní přípojku k parcele p. Marcola a sl. Křeménkové.
Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene za úplatu 1000 Kč.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 9:
Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost o přistoupení k Memorandu o spolupráci partnerů při realizaci komunitního plánu sociálních služeb SO ORP Mělník na léta 2021 – 2025.
Zastupitelstvo mělo k tomuto tématu ještě další dotazy:
- bude členství bez příspěvku
- jaké budou podmínky pro vystoupení
Starosta zjistí další podrobnosti a na příštím jednání bude členy zastupitelstva informovat.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 10:
Zastupitelstvo obce bylo informovanáno o provádění prací na hrubých podlahách v bytech č. 4 a 5. Firma EPROREAL s.r.o. udělala nabídku na tyto práce v ceně 217.277,65 Kč vč. DPH.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 11:
Starosta informoval přítomné zastupitele o výstavbě bytů č. 2 a 3. Jeden byt bude pronajmut p. Puchríkovi a jeden p. Vonáškové.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 • a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
 • b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a pana Miroslava Kloudu.
 • c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
 • d) Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 20 ke Smlouvě o zneškodňování komunálního odpadu a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
 • e) Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku p.č. 1587 v k.ú. Tajná p. Koukolíčkovi.
 • f) Zastupitelstvo obce nemá zájem o nákup dalších akcií společnosti VKM.
 • g) Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem 400 tis. Kč pro Obec Chorušice na vybudování lesní MŠ.
 • h) Zastupitelstvo obce zamítlo žádost MŠ Okna o příspěvek na školu v přírodě.
 • i) Zastupitelstvo obce schvaluje žádost na zřízení věcného břemene na elektrickou a vodovodní přípojku k parcele p. Marcola za úplatu 1000 Kč.
 • j) Zastupitelstvo obce Stránka pověřilo starostu zjištěním dalších informací ohledně Memoranda o spolupráci partnerů při realizaci komunitního plánu sociálních služeb SO ORP Mělník na léta 2021 – 2025.
 • k) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s firmou EPROREAL s.r.o. na vybudování hrubých podlah a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
 • l) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o výstavbě bytů č. 2 a 3 a předběžně schválilo pronájem těchto bytů.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.
 
Ve Stránce dne 23.6.2021
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Lenka Tylová, Miroslav Klouda
Starosta: Štefan Dvorščík

 

Aktualizováno ( Středa, 20 říjen 2021 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement