CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 5 - 18. 8. 2021
ZZ č. 5 - 18. 8. 2021 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 5/2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 18. 8. 2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda, Miroslav Klouda
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
 
 • 1. Zahájení
 • 2. Úplatný převod pozemku
 • 3. Stanovení ceny pozemku p.č. 1587 v k.ú. Tajná
 • 4. Projednání prodeje části pozemku p.č. 514/1
 • 5. Informace o opravě cyklostezky
 • 6. Revize a nutné opravy dětského hřiště
 • 7. Odvod dešťové vody od budovy zámku
 • 8. Řešení situace s pozemkem p. Marcola
 • 9. Zájezd pro děti na ukončení prázdnin
 • 10. Závěr
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Jiřina Maksimová
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 2:
Zastupitelstvu obce souhlasí s úplatným převodem pozemku p.č. 1526/13. Cena bude znalcem stanovena jako cena v místě obvyklá.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 3:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 1587 v k.ú. Tajná panu Koukolíčkovi. Cena za 1 m2 byla stanovena 200 Kč/m2.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 4:
Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost paní Ing. Konvalinkové o odkoupení části pozemku p.č. 514/1 o výměře 2 m2.
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:
Starosta obce informoval zastupitele o úpravě cyklostezky mezi Stránkou a Mšenem. Po dohodě s pronajímatelem lesa bylo rozhodnuto, že k úpravě dojde až po dokončení těžby dřeva.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 6:
Firma TEWIKO provedla revizi dětského hřiště a poslala návrh na nutné opravy prvků na hřišti. Je třeba provést obnovení nátěru a doplnění a opravu poškozených částí. Navrhovaná cena 13.281,- Kč.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 7:
Starosta informoval zastupitele o nutnosti odvodu dešťové vody z asfaltové plochy pomocí žlabů.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 8:
Obecnímu zastupitelstvu byla doručena ústní žádost o pomoc při řešení situace, která vznikla na pozemku p. Marcola – při průzkumu bylo zjištěno, že pod povrchem se nachází nespecifikovaný odpad. Starosta projedná s p. Slunéčkem.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 8:
Kulturní komise rozhodla o uspořádání zájezdu pro děti do Mirákula dne 11.9.
Nejprve bude zjištěn zájem a poté se rozhodne o tom, zda se zájezd uskuteční.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
 • a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
 • b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a paní Jiřinu Maksimovou.
 • c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
 • d) Zastupitelstvo obce souhlasí s úplatným převodem pozemku p.č. 1526/13 a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
 • e) Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku p.č. 1587 v k.ú. Tajná p. Koukolíčkovi a stanovuje cenu 200,- Kč za 1 m2.
 • f) Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části pozemku p.č. 514/1 v k.ú. Stránka o výměře 2 m2.
 • g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o úpravách cyklostezky mezi Stránkou a Mšenem.
 • h) Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby nutné opravy na dětském hřišti provedla firma TEWIKO dle předložené nabídky.
 • i) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o odvodu dešťové vody od budovy zámku.
 • j) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu prověřením situace ohledně pozemku p. Marcola.
 • k) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o plánovaném zájezdu pro děti do zábávního parku Mirákulum dne 11.9.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.
Ve Stránce dne 18.8.2021
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Lenka Tylová, Jiřina Maksimová
Starosta: Štefan Dvorščík
Aktualizováno ( Středa, 20 říjen 2021 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement