CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 7 - 24. 11. 2021
ZZ č. 7 - 24. 11. 2021 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 7/2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 24.11.2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda, Miroslav Klouda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání rozpočtového výhledu na r. 2022 - 2024
3. Návrh rozpočtu na r. 2022
4. Projednání smlouvy o třídící slevě se společností AVE
5. Určení ceny za prodej pozemku p. Jandekové
6. Pověření starosty a účetního obce k provedení úprav v rozpočtu obce
7. Uzavření smlouvy se ZS Stránka
8. Určení odměny pro kronikáře a předsedu přestupkové komise
9. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Lubor Saska
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 2:
Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům rozpočtový výhled na r. 2022 – 2024:
pro r. 2022 – příjmy ve výši 4.411.000 CZK; výdaje ve výši 5.130.000 CZK – rozdíl bude hrazen z přebytků let minulých
pro r. 2023 - příjmy ve výši 4.450.000 CZK; výdaje ve výši 4.450.000 CZK
pro r. 2024 - příjmy ve výši 4.500.000 CZK; výdaje ve výši 4.500.000 CZK
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 3:
Návrh rozpočtu pro r. 2022 podle jednotlivých kapitol přednesla přítomným zastupitelům účetní obce paní Bártová.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 4:
Obecnímu zastupitelstvu byla doručena smlouva o třídící slevě od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Na 1 obyvatele je stanoveno množství odpadu ve výši 190 kg na rok. Pro naši obec je to celkem 38,76 t. Do tohoto limitu nám bude účtována částka za 1 t odpadu 500 CZK. Po překročení limitu se částka zvýší na 900 CZK za 1 t odpadu.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 5:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 1526/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Stránka paní Jandekové. Cena za 1 m2 byla stanovena 200 Kč/m2. Výdaje související s prodejem pozemku bude hradit kupující.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 6:
Zastupitelstvo obce rozhodlo zmocnit starostu obce a účetního k provedení konečných rozpočtových opatření rozpočtu ve výdajích v plném rozsahu a také ve výdajích a příjmech souvisejících s dotací v plném dozsahu neomezeně.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 7:
Starosta informoval zastupitele o uzavření smlouvy se ZS Stránka o pronájmu pozemků/rozoraných cest ve vlastnictví obce. Jedná se o celkovou výměru 3,168 ha a nájem bude činit 12.674 Kč.
 
k bodu 8:
Starosta obce navrhl odměnu pro kronikáře a předsedu přestupkové komise. Obě tyto funkce vykonává JUDr. Vladimír Šámal. Návrh – vyplatit odměnu ve výši 5.000 Kč.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Závěr – byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a pana Lubora Sasku.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2022 – 2024 dle příloha.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na r. 2022 jako schodkový, schodek bude kryt z přebytků minulých let/ na závazné ukazatelé - určují paragrafy. Celková výše rozpočtu na rok 2022: Příjmy: 4 411 000 Kč. Výdaje: 5 130 000 Kč. Financování 719 000 Kč dle příloha.
f) Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o třídící slevě se společností AVE CZ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženou cenou 200,- Kč za 1 m2 za pozemek 1526/1 a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s paní Jandekovou.
h) Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu a účetního obce k provedení konečných rozpočtových úprav za r. 2021 v příjmech a výdajích rozpočtu obce v plném rozsahu.
i) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o uzavření smlouvy se ZS Stránka o pronájmu obecních pozemků.
j) Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro kronikáře a předsedu přestupkové komise.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.50 hodin.
 
Ve Stránce dne 24.11.2021
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Lubor Saska
Starosta: Štefan Dvorščík
 
Aktualizováno ( Pondělí, 13 prosinec 2021 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement