CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 1 - 26. 1. 2022
ZZ č. 1 - 26. 1. 2022 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 1/2022

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 26. 1. 2022 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda, Miroslav Klouda
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
1.      Zahájení
2.      Dodatek č. 21 ke smlouvě s AVE CZ s.r.o.
3.      Projednání návrhu smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti
4.      Informace o výstavbě bytů v budově zámku
5.      Projednání čerpání rozpočtu za r. 2021
6.      Zplnomocnění starosty k provádění rozpočtových opatření
7.      Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jiřina Maksimová, Lenka Tylová
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0
 
k bodu 2:
Obecnímu zastupitelstvu byla doručen k projednání dodatek č. 21 ke smlouvě o zneškodňování komunálních, separátních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v Obci Stránka. Dodatek upravuje ceny za jednotlivé svozy.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
k bodu 3:
Obecnímu zastupitelstvu byl doručen k projednání návrh smlouvy o zajišťování a financování dopravní oblužnosti. Smlouva řeší financování dopravní obslužnosti za nadstandardní denní linky. Obec Stránka by za tuto službu měla dle smlouvy platit roční příspěvek ve výši 36.269 CZK. Zastupitelstvo nesouhlasí s výší příspěvku.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
k bodu 4:
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o výstavbě bytů v budově zámku a o nutnosti vybudovat ke zkolaudovaným bytům parkoviště. Parkoviště bude vybudováno v místě, které bylo původně používáno jako dvorky k bytům v zámku.
U aktuálně rekonstruovaných bytů bude třeba udělat dílší úpravy umožňující efektivnější využití plochy bytů. Tyto úpravy musí být projednány se stavebním a památkovým úřadem a žádným způsobem nezmění vnější vzhled budovy.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0
 
k bodu 5:
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s čerpáním rozpočtu za r. 2021. Rozpočet za r. 2021 skončil přebytkem ve výši 333.265 CZK.
 
k bodu 6:
Zastupitelstvo obce rozhodlo zmocnit starostu obce k provádění rozpočtových opatření do výše 300.000 CZK.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0
 
Závěr – byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Jiřinu Maksimovou a paní Lenku Tylovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem č. 21 se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením tohoto dodatku.
e) Zastupitelstvo obce nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti a pověřuje starostu dalším jednáním ohledně těchto nadstandardních linek.
f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o pokračujících pracech na rekonstrukci dalších bytů v budově zámku.
g) Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu k provádění rozpočtových opatření do výše 300.000 CZK.
 
Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.50 hodin.
Ve Stránce dne 26.1.2022
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Jiřina Maksimová, Lenka Tylová
Starosta: Štefan Dvorščík
 

 

 
< Předch.   Další >
Advertisement