CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 2 - 9. 3. 2022
ZZ č. 2 - 9. 3. 2022 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 2/2022

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka 

konaného dne 9. 3. 2022 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda, Miroslav Klouda
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání závěrečného účtu Obce Stránka za r. 2021, schválení účetní uzávěrky a projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
3. Informace o probíhajících pracech na rekonstrukci bytů
4. Výsadba ovocných stromů v zahradě zámku
5. Informace o smlouvě o zajišťování dopravní obslužnosti
6. Projednání a vyčlenění prostředků obce na humanitární pomoc Ukrajině
7. Projednání odměny za provoz webových stránek
8. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0  
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Lubor Saska
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0
 
k bodu 2:
Dne 3.2.2022 se uskutečnilo přezkoumání hospodaření Obce Stránka. Přezkoumání vykonaly Bc. Zuzana Svobodová a Alena Zemanová distančním způsobem. 
Závěr z tohoto přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0
 
k bodu 3:
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o probíhajících pracech na rekonstrukci bytů v budově zámku. Náklady na právě rekonstruovaný byt jsou 496.186,- CZK (materiál + práce). Rekonstrukci provádí firma pana Průchy. 
 
k bodu 4:
V zahradě u budovy zámku bude provedeno šetření odbornou firmou a bude vypracován projekt a požádáno o dotaci na výsadbu ovocných stromů. Výsadba bude realizována pouze v případě, že obce obdrží dotaci. 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  
 
k bodu 5:
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o smlouvě o zajišťování dopravní obslužnosti. Obec bude nadále využívat pouze 7 linek, které jsou dotovány státem. Další linky nebude obec využívat ani platit. 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  
 
k bodu 6:
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o vyčlenění prostředků obce na humanitární pomoc Ukrajině takto: 
Fond SOS Ukrajině – Člověk v tísni – 50.000,- CZK
Československý Červený kříž - 50.000,- CZK 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0
 
k bodu 7:
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o navýšení odměny pro Ing. Štefana Dvorščíka za provoz webových stránek obce – návrh 300,- CZK/hodinu. 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  
 
Závěr – byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a pana Lubora Sasku. 
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová. 
d) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za r. 2021, účetní uzávěrku za r. 2021 a  schvaluje výsledek zprávy o přezkoumání hospodaření za r. 2021 – zpráva přezkumu bez výhrad.
e) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o pokračujících pracech na rekonstrukci dalších bytů v budově zámku. 
f) Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že obec bude využívat jen 7 linek dotovaných státem. 
g) Zastupitelstvo obce schvaluje vyčlenění prostředků obce ve výši 100.000,- CZK na humanitární pomoc Ukrajině. 50.000,- CZK bude zasláno na účet ČČK a 50.000,- CZK bude zasláno na účet Fondu SOS Ukrajině – Člověk v tísni. 
h) Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměny za provoz webových stránek obce na 300,- CZK/hodinu. 
Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.50 hodin.
 
Ve Stránce dne 9.3.2022
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Lubor Saska
 
Starosta: Štefan Dvorščík

 

 
< Předch.   Další >
Advertisement