CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 3 - 23. 3. 2022
ZZ č. 3 - 23. 3. 2022 Tisk E-mail
ZÁPIS č. 3/2022

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 23. 3. 2022 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda
 
Omluveni: Josef Kalivoda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
1.      Zahájení
2.      Investování finančních prostředků z běžného účtu
3.      Výsadba ovocných stromů v zahradě u zámku
4.      Určení ceny za rybářskou povolenku
5.      Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 6     zdrželo se 0             proti návrhu 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Miroslav Klouda, Jiřina Maksimová
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
k bodu 2:
Starosta obce jednal se zástupci Komerční banky ohledně možné investice volných finančních prostředků na běžném účtu obce. Zůstatek na běžném účtu je 5 milionů CZK a starosta přednesl zastupitelstvu návrh, aby 3 miliony CZK byly převedeny na krátkodobý vklad AMUNDI.
Hlasování:  pro návrh 6      zdrželo se 0              proti návrhu 0
 
k bodu 3:
Společnost Living in grees s.r.o., Dobřichovice zpracovala projekt a posudek na výsadbu ovocných stromů v zahradě zámku (cena projektu 24.500,- Kč). Na tento projekt lze získat dotaci až do výše 250.000 Kč. Obec nechá zpracovat geometrický plán a zakreslit stávající porost – provede paní Ing. Konvalinková.
Náklady obce budou 10.000,- Kč za zpracování žádosti o dotaci.
Obnova/výsadba bude provedena pouze v případě, že obec obdrží dotaci.
Hlasování:  pro návrh 6      zdrželo se 0              proti návrhu 0
 
k bodu 4:
Zastupitelstvo obce určilo cenu za prodej rybářských povolenek.
Místní občan: dospělý – 200,- Kč
                       dítě – 100,- Kč
Cizí: 500,- Kč
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Miroslava Kloudu a paní Jiřinu Maksimovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 3 mil. CZK na krátkodobý vklad AMUNDI a pověřuje starostu a místostarostku obce provedením této transakce.  
e) Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem projektu na obnovu ovocných stromů v zahradě u zámku a souhlasí s realizací tohoto projektu v případě přidělení dotace.
f)  Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za prodej rybářských povolenek ve výši 200,- Kč za dospělého občana obce, 100,- Kč za dítě s trvalivým pobytem v obci a 500,- Kč za občana, který nemá v obci trvalý pobyt.
Hlasování:  pro návrh   6      zdrželo se 0              proti návrhu 0
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.50 hodin.
Ve Stránce dne 24.3.2022
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Miroslav Klouda, Jiřina Maksimová
Starosta: Štefan Dvorščík
 
 
< Předch.   Další >
Advertisement