CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 4 - 1. 6. 2022
ZZ č. 4 - 1. 6. 2022 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 4/2022

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka 

konaného dne 1. 6. 2022 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda, Josef Kalivoda
  
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
 
1. Zahájení
2. Informace o výstavbě bytů v zámku
3. Projednání možnosti solárního osvětlení 
4. Informace o žádosti o dotaci na výsadbu stromů v zahradě u zámku
5. Povolení pro člena zastupitelstva k uzavření dohody o provedení práce
6. Investování o finančních prostředcích na fondech
7. Určení počtu zastupitelů pro volební období 2022 - 2026
8. Prodej nevyužitého zahradního traktoru
9. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0  
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Lubor Saska
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0
 
k bodu 2:
Byt č. 4  v budově zámku je před dokončením. Obecnímu zastupitelstu byla doručena žádost manželů Olšových o pronájem tohoto bytu.  
Hlasování:  pro návrh 7      zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
k bodu 3:
Společnost Enstore s.r.o. vypracovala návrh na řešení solárního přisvětlení v Obci Stránka.
Část obce Ostrý: 3 ks solárních lamp – 169.700 CZK bez DPH
Část obce Tajná: 8 ks solárních lamp – 453.200 CZK bez DPH
Zastupitelstvo rozhodlo o instalaci solárních lamp v části obce Ostrý.  
Hlasování:  pro návrh 7      zdrželo se 0              proti návrhu 0
 
k bodu 4:
Informace o žádosti o dotaci na výsadbu stromů v zahradě u zámku – podklady pro vypracování dotace – velice časově a administrativně náročné, proto zastupitelstvo rozhodlo, že se nebude o dotaci žádat. 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0
  
k bodu 5:
Zastupitelstvo schválilo dohodu o provedení práce pro člena zastupitelstva p. Josefa Kalivodu. 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  
 
k bodu 6:
Starosta obce informoval zastupitelstvo o stavu finančních prostředků na investičních fondech.
Krátkodobý fond: + 92.991 CZK
Dlouhodobý fond: - 196.240,- CZK
 
k bodu 7:
Zastupitelstvo určilo počet zastupitelů pro volební období 2022 – 2026 – návrh – zachovat počet členů zastupitelstva 7.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
k bodu 8:
Zastupitelstvu obce byla doručena žádost o odkoupení zahradního traktoru, který obec již nevyužívá. Návrh – odprodej za 3.000,- Kč. 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a pana Lubora Sasku. 
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová. 
d) Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu č. 4 v budově zámku manželům Olšovým. 
e) Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem projektu na solární přisvětlení v části obce Ostrý. 
f) Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že Obec Stránka nebude žádat o dotaci na výsadbu stromů v zahradě zámku. 
g) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce pro p. Josefa Kalivodu. 
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o stavu finančních prostředků na investičních fondech. 
i) Zastupitelstvo obce schvaluje počet 7 zastupitelů pro volební období 2022 – 2026.
j) Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem nevyužitého zahradního traktoru panu L. Saskovi. 
 
Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
Ve Stránce dne 1.6.2022
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Lenka Tylová, Lubor Saska
Starosta: Štefan Dvorščík
 
 
< Předch.   Další >
Advertisement