CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 5 - 17. 8. 2022
ZZ č. 5 - 17. 8. 2022 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 5/2022

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 17. 8. 2022 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

 
Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda, Josef Kalivoda
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
 
1. Zahájení
2. Věcné břemeno k parcele p. Vondřichové
3. Projednání výstavby dalšího bytu v zámku
4. Jmenování zástupce do komise ZPH KoPÚ
5. Projednání veřejného prohlášení a výzva politické strany STAN
6. Projednání úsporných opatření v Obci Stránka
7. Odstranění uschlých stromů u zvoničky
8. Výlet pro děti na konec prázdnin
9. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:
Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost o zřízení věcného břemene přes parcely ve vlastnictví obce 1559/1 a 1541/1 ve prospěch parcely p.č. 1031, která je ve vlastnictví paní Vondřichové. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu 1.000 CZK za každou parcelu.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 3:
Starosta obce informoval zastupitele o probíhajících pracech na výstavbě bytu č. 5 v budově zámku. V rámci rekonstrukce tohoto bytu je třeba zbourat přístavbu, která je napojena na budovu v severozápadní části budovy. Na odstranění této přístavby vč. uložení je vypracována nabídka na částku 107.000 CZK.
Dle je třeba do tohoto bytu vyrobit 3 ks dvojitých oken – cena 160.227 CZK.
Členové zastupitelstva provedli obhlídku prováděných prací a připravované rekonstrukce na místě a pověřili starostu projednáním změny projektu.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 4:
Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost o jmenování zástupce do komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků. Starosta navrhl paní Jiřinu Maksimovou. Paní Maksimová s jmenováním souhlasí. 
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 5:
Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost o projednání veřejného prohlášení a připojení k výzvě sdružení starostů k politické straně STAN, aby přestala ve svém názvu užívat slovo „starostové“. Zastupitelstvo Obce Stránka rozhodlo, že se k výzvě nepřipojí.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:
Zastupitelstvo obce projednalo tato chystaná úsporná opatření:
- fotovoltaika – světla Ostrý, Tajná; zrušení elektroměrů
- zrušení elektroměrů a sloučení odběrů – budova hasičárny, bývalá budova kadeřnictví, budova obecního úřadu
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 7:
V horní části Skaliček v prostoru okolo zvoničky je potřeba odstranit uschlé stromy.
Pokácení provede firma Pavouci. Kácení zaplatí pan Černý dřevo si odklidí.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 8:
Kulturní komise uspořádá zájezd pro děti na konec prázdnin. Termín 4.9. – zájezd do dětského zábavního parku do Chlumce nad Cidlinou.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Jiřinu Maksimovou a pana Miroslava Kloudu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene za úplatu na parcelách p.č. 1559/1 a 1541/1.
e) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o probíhajících pracech na rekonstrukci bytu č. 5 a pověřuje starostu projednáním změny projektu.
f) Zastupitelstvo obce jmenuje paní Jiřinu Maksimovou jako zástupce do komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků.
g) Zastupitelstvo obce zamítlo připojení k výzvě sdružení starostů k politické straně STAN.
h) Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením úsporných opatření – zřízení fotovoltaického osvětlení na Ostrém a na Tajné, odebrání elektroměrů a sloučení odběrů.
i) Zastupitelstvo obce souhlasí s odstraněním uschlých stromů a prodejem dřeva panu Černému.
j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o chystaném zájezdu pro děti do zábavního parku.
 
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
 
Ve Stránce dne 17.8.2022
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda
Starosta: Štefan Dvorščík

 

 
< Předch.   Další >
Advertisement