CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 8 - 16. 11. 2022
ZZ č. 8 - 16. 11. 2022 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 8/2022

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 16. 11. 2022 v 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda, Josef Kalivoda
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání a schválení rozpočtového výhledu 2023 - 2025
3. Projednání a schválení rozpočtu pro r. 2023
4. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky
5. Dodatek č. 22 ke smlouvě o zneškodňování odpadů
6. Informace o nové úpravě bytu č. 5
7. Informace o opravě dětského hřiště
8. Nabídka na umístění nádoby na likvidaci použitých olejů
9. Informace o čerpání rozpočtu za 01-10/2022
10. Příprava kulturních akcí
11. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné. Pan Dvorščík prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Zastupitelům byl předložen ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Jiřina Maksimová
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 2:
Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům návrh rozpočtového výhledu na r. 2023 – 2025
2023: příjmy 5.297.100 2024: příjmy 5.385.000
výdaje 6.434.200 výdaje 5.910.000
rozdíl - 1.137.100 rozdíl - 525.000
 
2024: příjmy 5.500.000
výdaje 6.100.000
rozdíl - 600.000
Schodky v jednotlivých letech budou hrazeny z rezerv minulých let.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 3:
Poté starosta přednesl návrh rozpočtu na r. 2023, který byl navržen ve stejné výši jako rozpočtový výhled pro r. 2023, tj. se schodkem 1.137.100 Kč. Schodek bude kryt z rezervy minulých let.Závaznými ukazateli rozpočtu jsou §.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:
Dále byl projednán návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Sazba poplatku bude 850,- Kč pro fyzickou osobu přihlášenou k trvalému pobytu v obci a 850,- Kč pro vlastníka rekreačního objektu.
Na příštím zasedání zastupitelstva obce bude řešena případná finanční podpora pro trvale žijící obyvatele.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:
Zastupitelstvu obce byl doručen dodatek č. 22 ke smlouvě o zneškodňování komunálních, separátních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Stránka. Dodatek upravuje ceny za svoz odpadů od 1.1.2023.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
 
k bodu 6:
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o nových úpravách při rekonstrukci bytu č. 5 a přístavbě sociálního zařízení.
 
 
k bodu 7:
Poté starosta informoval přítomné zastupitele o prováděných opravách dětského hřiště a zakrytí pískoviště na hřišti. Cena za provedené práce bude činit 7.460,- Kč.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
 
k bodu 8:
Obec dostala nabídku na umístění nádoby na likvidaci použitých olejů – nádoba bude umístěna zdarma ve sběrném dvoře.
 
 
k bodu 9:
Starosta informoval o čerpání rozpočtu za období 01-10/2022.
Příjmy za toto období byly ve výši 4.695.573,- Kč; výdaje 4.177.332,- Kč.
 
 
k bodu 10:
Předsedkyně kulturní komise informovala zastupitele o chystaných kulturních akcích na konci r. 2022.
26.11.2022 od 17. hodin rozsvěcení vánočního stromu a 10.12.2022 Mikulášská nadílka pro děti a posezení pro důchodce
 
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a paní Jiřinu Maksimovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na r. 2023 – 2025.
e) Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na r. 2023.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Stránka č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
g) Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 22 ke smlouvě o zneškodňování komunálních, separátních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v Obci Stránka.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o probíhající rekonstrukci bytu č. 5 v budově zámku a přístavbě sociálního zařízení.
i) Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením oprav dětského hřiště za nabídnutou cenu.
j) Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním nádoby na likvidaci použitých olejů.
k) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu za období 01-10/2022.
l) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o chystaných kulturních akcích.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20.30 hodin.
 
 
Ve Stránce dne 16.11.2022
 
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Lenka Tylová, Jiřina Maksimová
Starosta: Štefan Dvorščík

 

Aktualizováno ( Úterý, 29 listopad 2022 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement