CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 9 - 14. 12. 2022
ZZ č. 9 - 14. 12. 2022 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 9/2022

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 14.12.2022 v 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda, Josef Kalivoda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení

2. Konečná úprava rozpočtu pro r. 2022
 
3. Souhlas zastupitelstva obce pro zastupitele J. Kalivodu
 
4. Odsouhlasení daru pro trvale žijící občany
 
5. Rekonstrukce bytu č. 5
 
6. Smlouva na zpětný odvoz olejů
 
7. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné. Pan Dvorščík prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Zastupitelům byl předložen ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Miroslav Klouda, Lubor Saska
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a účetního obce k provedení konečných úprav rozpočtu pro r. 2022, k provedení posledního rozpočtového opatření za kalendářní rok 2022 v plném rozsahu v příjmech i výdajích, ve výdajích i příjmech souvisejících s dotací v plném rozsahu.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 3:
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby zastupitel pan Josef Kalivoda prováděl práce pro Obec Stránku (opravy traktoru, práce obecním traktorem...).
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 4:
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na poskytnutí finančního daru poplatníkům místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na území Obce Stránka. Těmto poplatníkům bude poskytnut finanční dar ve výši 350,- Kč a to od r. 2023. Tento dar bude poskytnut pouze za podmínky, že místní poplatek bude uhrazen ve lhůtě jeho splatnosti, tj. řádně a včas (tj. do 28.2. každého kalendářního roku).
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 5:
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o nových úpravách při rekonstrukci bytu č. 5 a přístavbě sociálního zařízení. Bude nutné udělat izolace podlah, odvětrání a vystavění základů pod příčky. Nabídka od fy Eproreal na tyto práce je 157 tis. Kč.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 6:
Zastupitelstvu obce byla doručena smlouva na umístění 2 nádob na likvidaci použitých olejů – 1 nádoba bude umístěna u sběrného dvora a 2. nádoba bude umístěna u bytovek.
 
Závěr – byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Lubora Sasku a pana Miroslava Kloudu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a účetního obce k provedení konečných úprav rozpočtu pro r. 2022, k provedení posledního rozpočtového opatření za kalendářní rok 2022 v plném rozsahu v příjmech i výdajích, ve výdajích i příjmech souvisejících s dotací v plném rozsahu.
e) Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby p. Josef Kalivoda prováděl práce pro Obec Stránka.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje schvaluje poskytnutí finančního daru od r. 2023 ve výši 350,- Kč poplatníkům místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle obecně závazné vyhlášky Obce Stránka č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na území Obce Stránka a to za podmínky, že uhradí uvedený poplatek ve lhůtě jeho splatnosti, tj. řádně a včas (tj. do 28.2. každého kalendářního roku).
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem fy Eproreal na provedení stavebních prací v bytě č. 5 v budově zámku.
h) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy na zpětný odvoz olejů z domácností.
 
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20.30 hodin.
 
Ve Stránce dne 14.12.2022
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Lubor Saska, Miroslav Klouda
Starosta: Štefan Dvorščík

 

 
< Předch.   Další >
Advertisement