CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 3 - 19. 4. 2023
ZZ č. 3 - 19. 4. 2023 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 3/2023

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 19. 4. 2023 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda, Miroslav Klouda
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání smlouvy s firmou EKOKOM
3. Projednání udělení plné moci pro firmu AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o
4. Výměna svítidel v Obci Stránka
5. Pronájem budovy bývalého kadeřnictví
6. Žádost p. Sedlecké na pokácení stromů
7. Informace o fondech
8. Zajištění pálení čarodějnic; položení kytice k pomníku padlých
9. Vyčištění požární nádrže na Ostrém
10. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lubor Saska, Josef Kalivoda
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 2:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s firmou EKOKOM o zajišťování zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 3:
Zastupitelstvo obce projednalo návrh zmocnění a pověření ke zpracování dat kvartálních výkazů pro EKOKOM Česká Lípa.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 4:
Firma HDT impex s.r.o, Karlovy Vary zaslala návrh na výměnu starých svítidel v Obci Stránka – celkový počet 38 ks (strana k Tajné) – celková cena 279.572 CZK.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 5:
Zastupitelstvo obce stanovilo měsíční nájem 100 Kč za pronájem budovy bývalého kadeřnictví. Budova bude pronajata paní Bártové.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 6:
Zastupitelstvu obce byla doručena žádost p. Sedlecké na pokácení vzrostlých smrků před budovou „špejcharu“. Dřevo bude prodáno. Zájem má p. Maksimová – cena byla stanovena na 1.000 Kč za 1 m3.
Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 1 proti návrhu 1
 
k bodu 7:
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o stavu finančních prostředků na fondech – krátkodobém i dlouhodobém.
 
k bodu 8:
Kulturní komise uspořádá dne 30. 4. lampionový průvod a pálení čarodějnic.
 
k bodu 9:
Zastupitel p. Kalivoda vznesl požadavek na vyčištění požární nádrže na Ostrém.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a pana Lubora Sasku.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy s firmou EKOKOM a pověřuje starostu jejím podpisem.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje zplnomocnění a pověření firmy AVE CZ ke zpracování dat kvartálních výkazů pro EKOKOM Česká Lípa.
f) Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou firmy HDT impex s.r.o. Karlovy Vary na výměnu svítidel v Obci Stránka v části k Tajné a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na tuto akci.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem budovy bývalého kadeřnictví za cenu 100 Kč měsíčně pro paní Bártovou.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje pokácení smrků před budovou špejcharu.
i) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o finančních prostředcích na fondech.
j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o pálení čarodějnic.
k) Zastupitelstvo obce souhlasí s vyčištěním požární nádrže na Ostrém.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.45 hodin.
 
Ve Stránce dne 19.4.2023
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Lubor Saska
Starosta: Štefan Dvorščík
Aktualizováno ( Středa, 26 duben 2023 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement