CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 5 - 20. 9. 2023
ZZ č. 5 - 20. 9. 2023 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 5/2023

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 20. 9. 2023 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda, Miroslav Klouda
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání čerpání rozpočtu r. 2023
3. Předběžné projednání rozpočtu na r. 2024
4. Informace o stavu podílových fondů
5. Cenová nabídka na byt č. 6
6. Informace o jednání s majitelem nemovitosti čp. 22
7. Souhlas zastupitelstvana uzavření DPČ
8. Informace o zasílání SMS zpráv občanům – hlášení rozhlasu
9. Kulturní akce do konce roku
10. Dotace z kultury
11. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Lubor Saska
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 2:
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o průběžném čerpání rozpočtu r. 2023.
Příjmy – 4.382.535,- Kč
Výdaje – 3.436.776,- Kč
 
k bodu 3:
Zastupitelé projednali předběžné akce do rozpočtu r. 2024
- ošetření a ořezání veřejné zeleně; výsadba nových stromů
- nákup nové techniky na veřejné práce
- práce na dalších bytech
- úprava cesty ke Mšenu, lavičky
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 4:
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o stavu podílových fondů.
 
k bodu 5:
Obecnímu zastupitelstvu byly předloženy cenové nabídky na instalatérské a topenářské práce na byt č. 6:
instalatérské práce – 55.646,- Kč
kompletace koupelny, vody – 42.231,- Kč
topenářské práce – 156.848,- Kč
Obecnímu zastupitelstvu byly předloženy cenové nabídky na stavební práce na byt č. 6:
- vybourání příček, podlah, likvidace – 143.177,- Kč
- zateplení oken, předstěny – 142.310,- Kč
- srovnání podlah, výstavba příček – 458.831,- Kč
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 6:
Starosta obce informoval zastupitele o jednání s majitelem nemovitosti čp. 22, o jeho záměrech ohledně výstavby domů na přilehlých pozemcích.
 
k bodu 7:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o udělení souhlasu s uzavřením Dohody o provedení práce se zastupitelem p. Josefem Kalivodou na drobné práce pro potřeby obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 8:
Starosta obce informoval o zavedení služby pro občany týkající se hlášení místního rozhlasu. Občanům, kteří projeví zájem, bude hlášení zasíláno formou SMS zpráv.
 
k bodu 9:
Kulturní komise do konce roku uspořádá tyto kulturní akce:
- Haloweenský průvod 28.10.
- zájezd do Polska
- rozsvěcení vánočního stromu
- posezení pro seniory
- mikulášská nadílka pro děti
 
k bodu 10:
Starosta obce informoval zastupitele o přidělení dotace z programu ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky – vchodové dveře a dveře do bytu č. 5.
 
Závěr – byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a pana Lubora Sasku.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu r. 2023.
e) Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými akcemi do rozpočtu r. 2024.
f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu podílových fondů.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s cenovými nabídkami na další práce prováděné v bytě č. 6 v budově zámku a pověřuje starostu obce jednáním s dodavateli na zahájení realizace.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o jednání s majitelem nemovitosti čp. 22 a o jeho záměrech.
i) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s p. Josefem Kalivodou.
j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o zasílání zpráv – hlášení rozhlasu.
k) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o chystaných kulturních akcích do konce r. 2023.
l) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přidělení dotace z ministerstva kultury.
 
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
Ve Stránce dne 20.9.2023
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Lubor Saska
Starosta: Štefan Dvorščík

 

 
< Předch.   Další >
Advertisement