CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 1 - 24. 1. 2024
ZZ č. 1 - 24. 1. 2024 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 1/2024

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka 

konaného dne 24. 1. 2024 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda, Miroslav Klouda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Informace o dokončení bytu č. 6 a informace o jeho pronájmu
3. Projednání  a schválení Dodatku č. 5 – p. Šebestová
4. Firma CETIN – rozvody optického kabelu
5. Informace o stavu bonusového vkladu stavební spořitelny
6. Možnosti dotací – výsadba ovocných stromů
7. Žádost o sponzorský dar
8. Odměňování zastupitelů
9. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0  
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Jiřina Maksimová
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
k bodu 2:
Starosta informoval přítomné zastupitele o dokončení bytu č. 6 a jeho projnájmu – zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem bytu p. Loskotovi – cena pronájmu 6.000,- CZK/měsíc. 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  
 
k bodu 3:
Zastupitelstvu obce byl doručen Dodatek č. 5 ke smlouvě o vedení mzdového účetnictví a zpracování personální agendy (p. Šebestová) – navýšení úhrady za tuto činnost na 12.645 CZK/3 měsíce.  
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  
 
k bodu 4:
Zastupitelstvu obce byla doručena nabídka firmy CETIN na rozvody optických kabelů. Zástupce firmy bude v obci nabízet občanům možnost přípravných prací – rozvod kabelů a následné připojení k internetu. 
 
k bodu 5:
Starosta informoval zastupitele o stavu bonusového vkladu stavební spořitelny – stav účtu je +46.908,03 CZK. 
Stav finančních prostředků na fondech: 
Amundi dluhopisový – 55.385 CZK
Amundi krátkodobý + 713.430 CZK
 
k bodu 6: 
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s možností získání dotace na výsadbu ovocných stromů  v zahradě u zámku.  
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  
 
k bodu 7: 
Zastupitelstvu obce byla doručena žádost pana Mráčka st. o sponzorský dar na sportovní akci „Stránecký běh 2025“ ve výši 12.000 CZK. 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  
 
k bodu 8: 
Zastupitelstvo obce projednalo nařízení vlády 318/2017 Sb. o odměnách neuvolněných zastupitelů od 1.2.2024. Navýšení mezd o 11 %.
Návrh: starosta obce                29.770,- Kč
místostarosta obce                   16.800,- Kč
předseda kulturní komise          2.290,- Kč
odměny členů zastupitelstva     1.450,- Kč
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0  
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a paní Jiřinu Maksimovou. 
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová. 
d) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o dokončení bytu č. 6 v budově zámku a schvaluje výši nájmu za pronájem tohoto bytu ve výši 6.000 CZK/ měsíc. 
e) Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o vedení mzdového účetnictví a zpracování personální agendy a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.   
f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o přípravě prací na rozvodech optického kabelu.  
g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o stavech finančních prostředku na vkladových účtech a fondech. 
h) Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním žádosti na získání dotace na výsadbu ovocných stromů v zahradě u zámku.  
i) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí sponzorského daru na uskutečnění sportovní akce „Stránecký běh 2025“ ve výši 12.000 CZK. 
j) Zastupitelstvo obce schvaluje odměny starosty, místostarosty, předsedy kulturní komise a členů zastupitelstva v navrhované výši od 1.2. 2024 
 
Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
Ve Stránce dne 24.1.2024
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Lenka Tylová, Jiřina Maksimová
Starosta: Štefan Dvorščík
 
 
Další >
Advertisement