CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 2 - 13. 3. 2024
ZZ č. 2 - 13. 3. 2024 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 2/2024

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 13.3.2024 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda, Miroslav Klouda
 
Omluveni: Lubor Saska
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
3. Přezkoumání hospodaření
4. Založení rybářského spolku
5. Projednání prací v budově zámku
6. Informace o VPP
7. Informace o jednání s ministrem zemědělství
8. Informace o školském obvodu
9. Informace o uzávěrce silnice
10. Informace o plánovaném ořezu větví
11. Pověření starosty prováděním rozpočtových změn
12. Příprava dětského velikonočního karnevalu
13. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Miroslav Klouda
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 2:
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení závěrečný účet obce a účetní závěrku za r. 2023. Rozpočet obce skončil přebytkem 295.256,- CZK.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 3:
Dne 1.2.2024 bylo pracovnicemi KÚ Středočeského kraje provedeno přezkoumání hospodaření. Při tomto přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:
Zastupitelstvo odsouhlasilo založení rybářského spolku a pronájem obecní hospody tomuto spolku jako klubovnu.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:
Starosta informoval zastupitele o prováděných pracech na schodišti v zámku a započetí prací v bytě č. 7.
 
k bodu 6:
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o zrušení možnosti získání pracovníků na VPP. Na tento rok bude naší obce udělena výjimka a dostaneme jen 1 zaměstnance na 3 měsíce.
 
k bodu 7:
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o jednání s ministrem zemědělství o odkanalizování okolních obcí – projekt na vybudování centrálního odkanalizování za cenu 1,5 miliardy.
 
k bodu 8:
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o školském obvodu Mšeno – zatím zastupitelstvo odmítá podepsat pro obec nevýhodnou smlouvu navrženou městem Mšenem.
 
k bodu 9:
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o plánované uzávěře silnic:
25.3. – 8.4. – částečná uzávěra silnic Stránka – Mšeno a Ledce – Kadlín
9.4. – 20.4. – celková uzávěra silnic Stránka – Mšeno a Ledce – Kadlín
 
k bodu 10:
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o plánované ořezu větví podél silnice v obci.
 
k bodu 11:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu prováděním rozpočtových změn do výše 300 tisíc.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 12:
Předsedkyně kulturní komise informovala zastupitelstvo o připravovaném velikonočním odpoledni pro děti dne 30.3.2024
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefu Kalivodu a pana Miroslava Kloudu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) a) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce Stránka za rok 2023 podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. jehož součástí je i zpráva o přezkumu hospodaření Obce Stránka za r. 2023 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
d) b) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Stránka sestavenou ke dni 31.12.2023 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.
e) Zastupitelstvo obce souhlasí se založením rybářského spolku a pronájmem obecní hospody tomuto spolku za účelem zřízení klubovny.
f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o prováděných pracech v budově zámku.
g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o situaci ohledně VPP a o jednání s ministrem zemědělství o odkanalizování okolních obcí.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o školském obvodu Mšeno.
i) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o chystaných uzavírkách silnic a o plánovaném ořezu větví okolo silnice v obci.
j) Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce ke schvalování a provádění rozpočtových opatření takto: - rozpočtové příjmy v neomezené výši
- rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu (paragrafy) do výše 300.000 CZK celkem za jedno rozpočtové opatření a paragraf
- poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok v plném rozsahu v příjmech i výdajích
- výdaje a příjmy související s dotací v plném rozsahu
k) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o přípravách dětského velikonočního odpoledne.
 
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
Ve Stránce dne 13.3.2024
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Miroslav Klouda
 

 

Aktualizováno ( Středa, 17 duben 2024 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement