CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 4 - 26. 6. 2024
ZZ č. 4 - 26. 6. 2024 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 4/2024

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 26. 6. 2024 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda, Miroslav Klouda

Omluveni: Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Prohlídka bytu č. 7 a určení nájemníka
3. Schválení věcného břemene
4. Odvádění dešťové vody u budovy zámku
5. Projednání stavebních prací v bytě č. 8
6. Zpevnění cesty k parkovišti u budovy zámku
7. Projednání plánu společných zařízení
8. Přestěhování kontejnerů
9. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Miroslav Klouda
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 2:
Zastupitelstvo obce uskutečnilo na místě prohlídku bytu č. 7 v budově zámku.
O tento byt projevili zájem 4 zájemci: Leontýna Novotná, Hana Poláková, Josef Jambor, Marika Horváthová. Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu panu Josefu Jamborovi.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 3:
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV–12-6029564/VB03 Stránka, KNN pro p.č. 1031 přes parcely 1541/1 a 1559/1 v k.ú. Stránka u Mšena. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč. Vklad věcného břemene do katastru nemovitostí zajistí oprávněný.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 4:
Starosta obce informoval zastupitele o problémech s odváděním dešťové vody od budovy zámku. Při prudkých deštích voda zatopila byty v přízemí. Musely být opraveny odvodové kanály a byl vybudován val proti vodě tekoucí z areálu statku.
 
k bodu 5:
Starosta informoval zastupitele o nutnosti provést průzkum před zahájením rekonstrukce bytu č. 8.
 
k bodu 6:
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o zhotovení cesty k parkovišti k budově zámku. Tato investice nebyla zahrnuta do rozpočtu, z toho důvodu je třeba navýšit rozpočet na kapitole Komunikace 2212 o 360 tisíc Kč. OZ pověřuje účetní k provedení rozpočtové změny.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 7:
Zastupitelstvu obce byl ke schválení předložen plán společných zařízení zpracovaný v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Mšeno včetně částí k.ú. Sedlec u Mšena, Stránka u Mšena a Libovice.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 8:
Zastupitelka p. Jiřina Maksimová připomněla potřebu přestěhovat kontejnery na tříděný odpad ze současného místa na nově určené místo vedle vodojemu. Prostor je již vyměřen a připraven k úpravám tak, aby bylo možno kontejnery přestěhovat.
 
Závěr – byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a pana Miroslava Kloudu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce souhlasí s přidělením bytu do nájmu panu Josefu Jamborovi.
e) Zastupitelstvo obce Stránka po projednání schvaluje smlouvu na zřízení věcného břemene a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o provedení úprav při odvádění dešťové vody u budovy zámku a o zahájení prací na rekonstrukci bytu č. 8.
g) Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu o 360 tis. Kč na kapitole Komunikace. Toto navýšení bude hrazeno z úspor minulých let.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje předložený plán společných zařízení zpracovaný v rámci řízení o komplexních pozemových úpravách v k.ú. Mšeno včetně částí k.ú. Sedlec u Mšena, Stránka u Mšena a Libovice
 
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
 
Ve Stránce dne 26.6.2024
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Miroslav Klouda
Starosta: Štefan Dvorščík
 
Aktualizováno ( Neděle, 14 červenec 2024 )
 
Další >
Advertisement