CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Povinně zveřejňované informace arrow Nejdůležitější předpisy
Nejdůležitější předpisy Tisk E-mail

Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Stránka jedná a rozhoduje.

- Ústava České republiky
-  Listina základních práv a svobod.

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

- zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
- zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
- zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů
- vyhl. č. 59/2002 o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb.,
- zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení
- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- vyhl. č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
- zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
- zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
- zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
- vyhl. č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole
- vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic, číslování domů
- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rod. čísel
- zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
- vyhl. č. 172/2001 Sb., o provedení zák. o požární ochraně
- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zák. č. 21/2000 Sb., rozpočtová pravidla
- zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za prac. pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
- NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- NV č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací
- zák. č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev obcí
- zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
- zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
- zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
- zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- NV č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
- zák. č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
- zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
- zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- NV č. 364/1999 Sb., o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
- zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
- zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami obce Stránka, které jsou v plném rozsahu uveřejněny na internetových stránkách obce Stránka v kategorii “Vyhlášky a nařízení”.

 
< Předch.   Další >
Advertisement