CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č.5 - 6.12.2006
ZZ č.5 - 6.12.2006 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 5/2006
ze zasedání zastupitelstva obce Stránka
konaného dne 6.12.2006 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Stránka

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Václav Benda, Alena Vyskočilová, Milan Hrobár, Josef Kalivoda, Lenka Tylová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Úprava rozpočtu r. 2006
3. Určení rozpočtového provizoria pro r. 2007
4. Internetizace obce
5. Odměny pro kronikáře a předsedu trestní komise
6. Akce pro r. 2007
7. Pronájem hasičské zbrojnice
8. Diskuse
9. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Vyskočilová, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Návrh byl schválen.

k bodu 2:

Pro r. 2007 byl schválený rozpočet ve výši 2.241.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že během roku došlo k určitým změnám, bylo třeba přistoupit k tomu, aby byl rozpočet v některých kapitolách upraven. Paní Bendová přečetla detailní rozpis všech úprav, které byly v rozpočtu provedeny. Mezi nejdůležitější úpravy patří zejména snížení položky daň z příjmů, ve výdajích byla upravena (snížena) částka určená na odvod odpadních vod – nebyl dosud realizován projekt individuálních čistíren odpadních vod.
Rozpočet byl upraven na výši 2.137.984,- Kč.
Hlasování: pro 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

k bodu 3:

Do schválení nového rozpočtu pro r. 2007 bude pro Obec Stránka platit rozpočtové provizorium ve výši 1/12 rozpočtu r. 2006.

Hlasování: pro návrh 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

k bodu 4:

V současné době je dokončován projekt internetizace obce. Je připraven nový stolní počítač, který bude umístěn v kulturním zařízení tak, aby sloužil veřejnosti pro připojení k internetu. V roce 2007 proběhne druhá fáze internetizace obce a bude možnost připojení jednotlivých domácností.

k bodu 5:

V naší obci pracuje kronikář pan Ing. Skládal a předseda přestupkové komise JUDr. Šámal. Za jejich celoroční práci jim byla navržena odměna v této výši: kronikář pan Ing. Skládal – jednorázová odměna ve výši 2.000,- Kč
předseda přestupkové komise pan JUDr. Šámal – jednorázová odměna ve výši 3.000,- Kč

Hlasování: pro schválení 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

k bodu 6:

Starosta obce vyzval členy zastupitelstva i přítomné občany, aby navrhli akce, které by měly být uskutečněny v r. 2007 v naší obci. Nejdůležitější akcí by mělo být vybudování kořenové čistírny na pozemku p.č. 797/22 a následně individuální čistírny odpadních vod.

k bodu 7:

Vzhledem k tomu, že paní Dvorščíková ze zdravotních důvodů ukončila prodej potravin a drobného zboží, je potřeba zabezpečit tuto službu pro občany. Z tohoto důvodu byla nabídnuta budova hasičské zbrojnice k pronájmu, aby se v ní tato služba dala provozovat. Nabídka k pronájmu byla vyvěšena na obecní vývěsce. Zájem o tento pronájem má paní Baďurová. Od 1.1.2007 jí bude tato budova pronajata za účelem zřízení prodejny potravin a drobného zboží za symbolickou 1,- Kč.

Hlasování: pro návrh 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Zastupitelstvo pověřilo starostu obce pana Štefana Dvorščíka jednáním o sepsání smlouvy o pronájmu této budovy.

Závěr:

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Vyskočilovou a pana Václava Bendu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje upravený rozpočet r. 2006.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro r. 2007 do schválení rozpočtu pro r. 2007.
f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o internetizaci obce.
g) Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro kronikáře a předsedu přestupkové komise.
h) Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem budovy hasičské zbrojnice za účelem zřízení prodejny.
i) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o pronájmu budovy hasičské zbrojnice.

Hlasování: pro návrh 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.40 hodin.

Ve Stránce dne 6.12.2006

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Vyskočilová, Václav Benda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 11 únor 2009 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement