CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č.2 - 28. 2.2007
ZZ č.2 - 28. 2.2007 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 2/2007
ze zasedání zastupitelstva obce Stránka
konaného dne 28.2.2007 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Stránka

Přítomni: Štefan Dvorščík, Václav Benda, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Milan Hrobár, Lenka Tylová

Omluveni: Alena Vyskočilová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání čerpání rozpočtu r. 2006
3. Návrh rozpočtu r. 2007
4. Žádost o příspěvek pro MŠ
5. Informace o připojení k internetu
6. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh byl schválen.

k bodu 2:

Hospodářka paní Bendová přečetla rozpis čerpání rozpočtu za r. 2006 dle jednotlivých kapitol.
Příjmy v rozpočtu: 2.253.769,- Kč skutečnost 2.262.480,- Kč
Výdaje v rozpočtu: 2.253.769,- Kč skutečnost 1.909.333,- Kč

k bodu 3:

Návrh rozpočtu pro r. 2007. Místostarostka p. Jaroslava Kloudová přečetla návrh rozpočtu pro r. 2007 rozpracovaný podle jednotlivých kapitol.
Byl navržen vyrovnaný rozpočet ve výši 2.155.958,- Kč.

Významné akce z rozpočtu
- přestěhování pomníku padlých ve 2. světové válce
- příspěvek na opravu kostela
- projekt na kořenovou čistírnu + realizace
- příspěvek na individuální čistírny
- nákup strojů na úklid v obci
- oprava střechy na hasičské zbrojnici

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Žádost MŠ o příspěvek na ozdravný pobyt dětí ve škole v přírodě.
Návrh 2.000,- Kč.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Informace o připojení k internetu firmou CL-NET. Zástupci firmy bylo přislíbeno připojení jednotlivých žadatelů do 15.3.2007.

Závěr:

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a pana Václava Bendu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu r. 2006.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet pro r. 2007 ve výši 2.155.958,- Kč.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro MŠ na ozdravný pobyt ve výši 2.000,- Kč.
g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o termínu připojení žadatelů k internetu.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 28.2.2007

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Václav Benda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 11 únor 2009 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement