CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 6 - 11.11.2009
ZZ č. 6 - 11.11.2009 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 6/2009

ze zasedání Zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 11.11.2009 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Alena Vyskočilová, Václav Benda, Lenka Tylová, Milan Hrobár

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:
1. Zahájení
2. Veřejná diskuse o kriminalitě a bezpečnosti silničního provozu v obci
3. Projednání dodatku ke smlouvě o zneškodňování komunálního odpadu č. 9 se společností AVE komun. služby s.r.o.
4. Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 – Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
5. Projednání projektu rekonstrukce rozvodné sítě v ulici ke Mšenu
6. Informace z valné hromady MBM a projednání obchodního podílu Obce Stránka
7. Úprava rozpočtu r. 2009 o přijaté dotace
8. Schválení rozpočtového provizoria na r. 2010
9. Odměny pro kronikáře a předsedu přestupkové komise
10. Žádosti o příspěvek pro ČČK Mělník a SK Mšeno
11. Výhled akcí na r. 2010 – vypracování žádosti o dotace
12. Posezení pro důchodce – prosinec 2009
13. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání Zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Na zasedání zastupitelstva obce byli přítomni příslušníci Policie ČR – pan Martínek, sl. Rašovcová. Pan Martínek seznámil přítomné s prací policejního oddělení ve Mšeně, uvedl problémy, kterými se nejčastěji zabývají – kriminalita mladistvých, bezdomovců, případně nepřizpůsobivých skupin občanů. Požádal o větší spolupráci občanů s policií.

k bodu 3:

Firmou AVE s.r.o. byl zaslán dodatek ke smlouvě o zneškodňování komunálních odpadů. Důležité změny se týkají především poplatků za odvoz komunálního odpadu:
1 plechová popelnice – nyní 29 - nově 30,50
plastová popelnice – 37 - 39
210 l popelnice – 71 - 75
pytel s logem – 50 - 53
pytel modrý, žlutý – 22 -23
odvoz kontejneru na tříděný odpad (sklo, plasty, papír) – 230 - 290
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Vzhledem k navýšení cen za odvoz komunálního odpadu zastupitelstvo navrhuje navýšení cen pro občany za likvidaci komunálního odpadu. Již v loňském roce obec dotovala likvidaci k.o. částkou cca 86.000 Kč. V letošním roce bude tato částka ještě vyšší a proto byla přijata Vyhláška č. 1/2009 o místních poplatcích. Vyhláška upravuje výši částky placenou občany za likvidaci k.o. takto:
trvale žijící obyvatel obce - celková částka 400,- Kč/1 obyvatele (250,- Kč dáno zákonem + 150,- Kč schváleno obcí)
uživatelé rekreačních objektů – celková částka 500,- Kč/1 rekreační objekt
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Firma EJK s.r.o. Dražice vypracovala návrh na rekonstrukci rozvodné sítě v ulici ke Mšenu. V projektu navrhují odstranění tzv. nástřešáků a nahrazení betonovými sloupy. Starosta navrhuje, aby byl tento projekt přepracován a aby byly kabely umístěny do výkopu. Spolu s kabely pro rozvod elektřiny by obec do výkopu položila také kabel na veřejné osvětlení - vznikly by jí tím náklady na uhrazení 1/3 výkopových prací. Starosta projedná s firmou EJK změnu projektu.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Starosta informoval přítomné o průběhu valné hromady MBM – došlo ke změně situace – státní dráhy budou i nadále dostávat na provoz této tratě dotace a budou ji tedy i nadále provozovat. Tím se společnost MBM stává bezpředmětnou. Obce se tedy rozhodly již na poslední schůzce své podíly prodat. Obce Lobeč, Nosálov a Kanina dosud nedaly své vyjádření k prodeji. Vyjádření všech obcí je podmínkou prodeje. Pokud by i tyto obce splnily svou povinnosti a prodej se uskutečnil, byl podán návrh prodat podíl za 15.000,- Kč. Pokud výše uvedené obce nedodají vyjádření - společnost půjde do likvidace.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Vzhledem k tomu, že Obec Stránka dostala v r. 2009 2 dotace, je třeba tyto zahrnout do rozpočtu a provést úpravu rozpočtu:
dotace na volby 11.714,- Kč
dotace na zřízení pracoviště CZECH-POINT 79.837,- Kč
prodej křovinořezů 8.000,- Kč
O tyto částky byla navýšena příjmová část rozpočtu. O stejnou částku byla upravena i část výdajová.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 8:

Do doby schválení rozpočtu pro r. 2010 bylo navrženo schválení rozpočtového provizoria ve výši 1/12 rozpočtu r. 2009-11-18
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 9:

Za celoroční práci kronikáře pana Skládala a předsedy přestupkové komise pana JUDr. Šámala jim byla navržena odměna ve výši 2.000,- Kč pro každého z nich.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 10:

Místostarostka obce přečetla žádosti o příspěvek od Českého červeného kříže Mělník a od Sportovního klubu Mšeno. Český červený kříž žádá o příspěvek ve výši 1.000,- Kč (500,- Kč na 1 dobrovolného dárce z naší obce). Návrh starosty na příspěvek pro SK Mšeno ve výši 2.000,- Kč. Protinávrh místostarostky – přispět SK Mšeno stejnou částkou jako v loňském roce, tj. 3.000,- Kč a podpořit sportovní aktivity mládeže. Hlasováno bylo o návrh místostarostky.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 11:

Vzhledem k nutnosti vypracovat co nejdříve žádosti o dotace na akce plánované pro r. 2010, navrhuje zastupitelstvo provést tyto akce:
- likvidace černé skládky pod osadou Tajná
- dokončení kořenové čistírny – terénní úpravy
- vodoteč na severo-západní straně obce – ke Mšenu

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 12:

Předsedkyně kulturní komise paní Vyskočilová informovala o přípravě tradičního předvánočního posezení pro důchodce. Toto setkání se uskuteční 12.12.2009 od 15.00 hodin. Starosta zajistí Přívoranku, ostatní potřebné záležitosti (pohoštění, kulturní vystoupení, drobné dárky) zajistí členové kulturní komise

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání Zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a pana Bendu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dodatku č. 9 s firmou AVE s.r.o. a pověřuje starostu obce uzavřením tohoto dodatku.
e) Zastupitelstvo vydává Vyhlášku č. 1/2009 O místních poplatcích.
f) Zastupitelstvo nesouhlasí s projektem na rekonstrukci rozvodné sítě firmy EJK s.r.o. Dražice a pověřuje starostu obce jednáním o změně tohoto projektu.
g) Zastupitelstvo obce schválilo odprodej obchodního podílu Obce Stránka společníkům Ing. Jiřímu Mužíkovi a Ing. Miroslavu Holubářovi za kupní cenu 15.000,- Kč ve výši 4,348 % na základě společenské smlouvy s tím, že bude uzavřena jedna smlouva o převodu obchodních podílů a kupní ceny budou společníkům/obcím zaplaceny nejpozději do 6-ti měsíců od podpisu této smlouvy.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje úpravy rozpočtu pro r. 2009.
i) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro r. 2010 ve výši 1/12 rozpočtu r. 2009.
j) Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro kronikáře a pro předsedu přestupkové komise ve výši 2.000,- Kč pro každého z nich.
k) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro ČČK Mělník a příspěvek ve výši 3.000,- pro SK Mšeno.
l) Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním žádostí o dotace na připravované akce pro r. 2010. Dotace na vodoteč vypracovat z Programu Středočeského kraje POV.
m) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o připravovaném posezení pro důchodce..

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ve Stránce dne 11.11.2009

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Lenka Tylová, Václav Benda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Čtvrtek, 19 listopad 2009 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement