CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č.4 - 19. 9.2007
ZZ č.4 - 19. 9.2007 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 4/2007
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 19.9.2007 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Václav Benda, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Alena Vyskočilová, Lenka Tylová

Omluveni: Milan Hrobár

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Informace o průběhu budování kořenové čistírny
3. Informace pro občany o možnostech vybudování ČOV
4. Řešení majetkové účasti Obce Stránka na rozhledně Vrátenská hora
5. Žádost o dotace: oprava komunikací v obci, oprava Sochy Sv. Václava
6. Projednání akcí mimo rozpočet
7. Celoplošná deratizace hlodavců v obci
8. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Vyskočilová, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Bylo požádáno na Krajský úřad Středočeského kraje o změnu koncepce o nakládání s odpadními vodami v obci. Tuto změnu koncepce musí schválit zastupitelstvo kraje a poté, co bude změna koncepce schválena, lze získat dotaci na vybudování čistírny.

k bodu 3:

V současné době je možnost pro všechny občany, aby si zažádali o vybudování individuálních ČOV. Paní Ing. Konvalinková bude na základě těchto žádostí žádat o stavební povolení. Tato služba je pro občany zdarma. Občan si zaplatí pouze poplatky s tímto úkonem spojené.

k bodu 4:

Došlo k rozdělení činnosti na autobusovou dopravu (Kokořínský SOK, s.r.o.) a správu rozhledny (Sdružení obcí Kokořínska). Ve věci dofinancování stavby rozhledny na Vrátenské hoře, které je Obec Stránka podílovým spoluvlastníkem, se zastupitelstvo obce na dnešním zasedání usneslo takto: Za účelem splacení pohledávky, kterou doposud nese společnost Kokořínský SOK s.r.o., bude společnosti Kokořínský SOK s.r.o. uhrazena částka ve výši 35.295,- Kč. Vzhledem k tomu, že obec poskytla společnosti Kokořínský SOK s.r.o. v roce 2006 půjčku ve výši 35.000,- Kč, která je splatná do konce r. 2007, bude úhrada na dofinancování stavby rozhledny řešena formou započtením vzájemných pohledávek, ve výši 35.000,- Kč.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Starosta obce informoval přítomné o vypracování žádostí o dotace:
- na opravu obecní komunikace – cesta k domu p. Majtána. Tuto cestu je třeba rozšířit a zpevnit – lepší přístup pro vyvážení komunálního odpadu a v zimě při odklízení sněhu.
- na opravu Sochy Sv. Václava – oprava ulomené ruky a výroba nového kopí

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Projednání akcí, které nebyly zařazeny do rozpočtu na rok 2007 a jejichž potřeba vznikla až v průběhu roku:
a) osvětlení místního sportovního hřiště a vybudování laviček na tomto hřišti
b) vybudování vodoteče a chodníku z Pískové ulice za Křížovou zahradou
c) nový nátěr zvoničky

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Na měsíc říjen je naplánována deratizace hlodavců v obci. Starosta zajistí firmu, která v obci rozdá otrávené návnady, tak aby byla provedena deratizace v co největší rozsahu.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr:

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Vyskočilovou a pana Václava Bendu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o postupu při budování kořenové čistírny a o možnostech vybudování individuálních ČOV.
e) Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým řešením dofinancování stavby rozhledny na Vrátenské hoře - za účelem splacení pohledávky, kterou doposud nese společnost Kokořínský SOK s.r.o., bude společnosti Kokořínský SOK s.r.o. uhrazena částka ve výši 35.295,- Kč. Vzhledem k tomu, že obec poskytla společnosti Kokořínský SOK s.r.o. v roce 2006 půjčku ve výši 35.000,- Kč, která je splatná do konce r. 2007, bude úhrada na dofinancování stavby rozhledny řešena formou započtením vzájemných pohledávek, ve výši 35.000,- Kč.


f) Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracování dotací na výše uvedené akce – oprava místních komunikací a oprava Sochy Sv. Václava.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s uskutečněním akcí, které nebyly zahrnuty do rozpočtu na r. 2007.
h) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zajištěním deratizace hlodavců v obci v měsíci říjnu.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ve Stránce dne 19.9.2007

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Vyskočilová, Václav Benda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 11 únor 2009 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement