CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 1 - 3. 3. 2010
ZZ č. 1 - 3. 3. 2010 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 1/2010
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 3.3.2010 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Vyskočilová

Omluveni: Milan Hrobár

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:
1. Zahájení
2. Zpráva o čerpání rozpočtu r. 2009
3. Návrh rozpočtu r. 2010
4. Příspěvek pro MŠ
5. Žádost o odprodej části pozemku
6. Informace o pronájmu kulturního zařízení
7. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Josef Kalivoda

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Hospodářka obce paní Bendová přečetla podrobně podle jednotlivých kapitol čerpání rozpočtu r. 2009. Původní rozpočet r. 2009 byl schválen v této výši:
příjmy: 2.743.400,- Kč
výdaje: 3.664.000,- Kč
zastupitelstvem bylo odsouhlaseno, že schodek rozpočtu bude hrazen z úspor minulých let.

Během roku došlo k úpravám rozpočtu, výsledkem byl upravený rozpočet v této výši:
příjmy: 3.074.951,- Kč
výdaje: 3.695.511,- Kč
Skutečnost byla v této výši:
příjmy: 3.011.511,- Kč
výdaje: 3.705.528,- Kč
Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Dále byl starostou předložen návrh rozpočtu pro r. 2010 v této výši:
příjmy: 2.871.000,- Kč
výdaje: 2.871.000,- Kč

Pro r. 2010 byly naplánovány tyto akce:
a) údržba obce a oprava mechanizace po zimním úklidu
b) dokončení kořenové čistírny odpadních vod
c) úprava vodotečí – druhá část obce
d) veřejná zeleň – úprava a prořez stávajících lip, výsadba nových
e) likvidace černých skládek
f) oprava Sochy Sv. Václava
g) oprava budovy hasičské zbrojnice
h) zateplení zadní části budovy kulturního zařízení

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Byla projednána žádost MŠ o příspěvek na školu v přírodě. Návrh 3.000,- Kč.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Dále byla projednána žádost paní Hejnové o odprodej části pozemku 652/3 a 652/1.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 1 proti návrhu 0

k bodu 6:

Starosta informoval přítomné o ukončení činnosti pana Karase v místním kulturním zařízení. Bylo vypsáno a vyvěšeno výběrové řízení. Po jeho ukončení budou zváženy nabídky a kulturní zařízení bude znovu pronajato.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a pana Josefa Kalivodu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo souhlasí s čerpáním rozpočtu r. 2009.
e) Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro r. 2010.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro MŠ na školu v přírodě ve výši 3.000,- Kč.
g) Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemků 652/3 a 652/1 a pověřuje starostu jednáním ohledně tohoto prodeje.
h) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o pronájmu kulturního zařízení.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ve Stránce dne 3.3.2010

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Lenka Tylová, Josef Kalivoda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Neděle, 14 březen 2010 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement