CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Rozpočty obce arrow Zpráva o výsledku hospodaření - 2009
Zpráva o výsledku hospodaření - 2009 Tisk E-mail

KRAJSKÝ ÚŘAD
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ODBOR KONTROLY
Zborovská 11, PSČ 150 21, Praha 5

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Stránka, IČ 662216
za rok 2009

Přezkoumání se uskutečnilo dne 12. 3. 2010 na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce Stránka 70, 277 35 Mšeno

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Alena Zemanová
- kontrolor: Zuzana Svobodová

Obec zastupovali:

Štefan Dvorščík, starosta obce a Hana Bendová, hlavní účetní

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2009.

A. Přezkoumané písemnosti (zkráceno ... celé znění v pdf 2.94 MB)

Rozpočtová opatření
- č. 1 a 2 schválená ZO dne 17. 6. 2009 a 11. 11. 2009

Závěrečný účet
- za rok 2008 schválený ZO dne 17. 6. 2009 s vyjádřením „bez výhrad“

Návrh rozpočtu
- na rok 2009 zveřejněný dne 11. 2. - 3. 3. 2009

Rozpočtový výhled
- na rok 2009 - 2010

Pravidla rozpočtového provizoria
- schválená ZO dne 3. 12. 2008 ve výši 1/12 rozpočtu roku 2008

Schválený rozpočet

- na rok 2009 schválený ZO dne 4. 3. 2009 jako schodkový

V kontrolovaném období obec, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, darovací smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.)

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - došlo k překročení čerpání rozpočtových prostředků

- Vyhláška č. 505/2002 Sb. ustanovení o účetnictví územních samosprávných celků - nesouhlasí okruh tř. 0 fondu 901, rozdíl činí 10 000,- Kč

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při dílčím přezkoumání

- předchozí dílčí přezkoumání nebylo vykonáno

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Při přezkoumání hospodaření obce Stránka za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr:

Při přezkoumání hospodaření obce Stránka za rok 2009

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

Byly zjištěny nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.: spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy

Upozornění na rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ... 1,32 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ... 0,23 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ... 0,00 %

Obec Stránka, dne 12. 3. 2010

Podpisy kontrolorů:
Alena Zemanová, Zuzana Svobodová

Štefan Dvorščík – starosta obce Stránka

Aktualizováno ( Čtvrtek, 08 duben 2010 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement