CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č.2 - 18. 6.2008
ZZ č.2 - 18. 6.2008 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 2/2008
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 18.6.2008 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Václav Benda, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Alena Vyskočilová, Lenka Tylová

Omluveni: Milan Hrobár

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Zajištění autobusové dopravy po dobu letních prázdnin
3. Informace o výstavbě kořenové čistírny
4. Informace o průběhu a programu Svatojanské poutě
5. Úprava vozovek v obci
6. Projednání a schválení závěrečného účtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2007
7. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Obec požaduje po společnosti SOK s.r.o. zajištění autobusové dopravy (ranní spoj) i po dobu letních školních prázdnin. V této době není tato linka dotována (dotace jsou poskytovány pouze na školní spoje v době školního roku). Obec bude zajištění tohoto spoje hradit.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

 

 

k bodu 3: Na základě výzvy zpracované paní Ing. Šaškovou se do výběrového řízení na výstavbu kořenové čistírny odpadních vod přihlásily pouze 2 firmy: Petr Rynda a Pavel Dvorščík. Hlavním kritériem v tomto výběrovém řízení byla cena. Pan Petr Rynda nedoložil k přihlášce všechny náležitosti, ale chybějící doklady nebyly rozhodující pro výběr, proto bylo i k této nabídce přihlédnuto. Nižší cenu za realizaci díla nabídla firma pana Pavla Dvorščíka, proto byla vybrána pro tuto stavbu.
Předsedou výběrové komise byl pan Zdeněk Šnajdr, který bude zároveň vykonávat i stavební dozor nad realizací stavby.
V současné době bylo předáno staveniště a do konce měsíce června budou zahájeny stavební práce (bagrování).

k bodu 4:

Program Svatojanské poutě dne 28.6.2008:
14.00 – mše u místní zvonice
16.00 – ukázky šermířského klání Pánů z Michalovic – osobní souboje,
výstřel z děla, prohlídka starých zbraní
18.00 – k tanci a poslechu bude v místní hospodě hrát Přívoranka
21.00 – taneční zábava s reprodukovanou hudbou pana Vaněčka

k bodu 5:

Plánované úpravy vozovek v obci:
v současné době je před dokončením rozšíření a zpevnění cesty k Majtánovým
bude nainstalováno zrcadlo u domu pana Zvolenského – na cestě k Martečíkovým
bude nainstalováno zrcadlo v zatáčce u zvoničky

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Paní Bendová přečetla zprávu o čerpání finančních prostředků a o čerpání a proúčtování dotací v r. 2007. Poté paní Kloudová přečetla zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2007.
Závěr z tohoto přezkoumání zní: v hospodaření Obce Stránka za r. 2007 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

 

Závěr:

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a pana Václava Bendu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo schvaluje zajištění autobusové dopravy firmou SOK s.r.o. po dobu letních prázdnin a úhradu tohoto spoje
e) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o výběrovém řízení a výstavbě kořenové čistírny
f) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace o přípravě Svatojanské poutě a souhlasí s programem této poutě
g) Obecní zastupitelstvo souhlasí s plánovanými úpravami vozovek a dopravního značení (instalace zrcadel)
h) Závěrečný účet za r. 2007 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Stránka za r. 2007 zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.40 hodin.

Ve Stránce dne 18.6.2008

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Lenka Tylová, Václav Benda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 11 únor 2009 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement