CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 2 - 28. 4. 2010
ZZ č. 2 - 28. 4. 2010 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 2/2010
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 28. 4. 2010 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Milan Hrobár, Václav Benda, Alena Vyskočilová
Omluveni: Lenka Tylová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Zpráva o závěrečném účtu
3. Zajištění pojízdné prodejny v obci
4. Projednání prodeje pozemků
5. Informace o pokračování stavby kořenové čistírny
6. Pálení čarodějnic, kladení věnců
7. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Milan Hrobár, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Projednání závěrečného účtu – čerpání rozpočtu.

Starosta přečetl přítomným částky příjmů a výdajů ve schváleném i upraveném rozpočtu a také skutečné částky příjmů a výdajů rozpočtu r. 2009. Součástí závěrečného účtu je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumání se uskutečnilo dne 12. 3. 2010. Při tomto přezkoumání byly zjištěny drobné chyby a nedostatky, které nemají vliv na účetní chod obce.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Provozovatel pojízdné prodejny požádal obecní zastupitelstvo o příspěvek na provozování této prodejny z důvodu malého zájmu z řad obyvatel. Návrh – snížit frekvenci zajíždění do obce - dostačující bude 1x týdne. Starosta projedná s provozovatelem prodejny. Další rozhodnutí bude na příštím zasedání.
Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Obecnímu zastupitelstvu byla předložena žádost paní Hejnové o odprodej pozemků, které zasahují do oplocené části okolo jejího domu a na kterých je postavena garáž přiléhající k jejímu domu. Celková rozloha 127 m2 . Návrh starosty – odprodej za odhadní cenu + úhradu veškerých poplatků s tím souvisejících. Starosta je pověřen zastupitelstvem, aby zajistil odhad a sepsání kupní smlouvy.
Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Starosta informoval přítomné o průběhu stavby kořenové čistírny – v loňském roce došlo k zajištění izolací jednotlivých lagun. V současné době dochází k navážení kamenů, rovnání a poté dojde k osazení zeleně a terénním úpravám.

k bodu 6:

30. dubna 2010 bude postavena májka v 18.00 hodin, poté průvod zamíří na hřiště, kde bude zapálena hranice.
5.5.2010 – v 18.00 hodin bude položena kytice k pomníku padlých.

 

Závěr

 

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Milana Hrobára a pana Václava Bendu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet Obce Stránka za r. 2009 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce s tím, že byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c).
e) Zastupitelstvo zamítá žádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny a pověřuje starostu projednáním podmínek zajíždění do obce.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje žádost paní Hejnové o odprodej pozemků a pověřuje starostu zajištěním potřebných náležitostí k uzavření smlouvy.
g) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o pokračování stavby kořenové čistírny.
h) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o stavbě májky, pálení čarodějnic a pokládání věnce k pomníku padlých.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 28. 4. 2010

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Milan Hrobár, Václav Benda

Starosta: Štefan Dvorščík
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement