CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 3 - 9. 6. 2010
ZZ č. 3 - 9. 6. 2010 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 3/2010
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 9. 6. 2010 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Milan Hrobár, Václav Benda, Alena Vyskočilová

Omluveni: Lenka Tylová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene
3. Projekt veřejného osvětlení a rozhlasových amplionů
4. Určení počtu členů zastupitelstva
5. Projednání nabídky do firmy GIS projekt s.r.o.
6. Zhodnocení finančních prostředků na termínovaném vkladu
7. Zajištění zábavy
8. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Alena Vyskočilová

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Projednání smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene k projektu IE-12-6001476: Stránka – rekon KNN od TS Obec k čp. 19 – částka 9.100,- Kč uhradí ČEZ Obci Stránka;
projekt IV-12-6004831: Stránka – KNN, čp. 16, J. Hrubá – částka 1.000,- Kč uhradí ČEZ obci.
Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Projekt veřejného osvětlení (22 míst) + 6 rozhlasových amplionů – cena projektu 38.000,- Kč. Položení kabelů 354.239,- Kč (tj. 1/3 celkové ceny – obec si do výkopu pokládá osvětlení a kabel pro rozhlas). 330.389,- Kč – osazení lamp rozhlasu.
Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Určení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2010 – 2014 – návrh 7 členů.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Projednání nabídky od firmy GIS projekt s.r.o. na spolupráci při zavedení, údržbě a rozvoji informačního systému MISYS Obce Stránka – starosta prověří; získá podrobnější informace na základě toho zastupitelstvo rozhodne.
Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Zhodnocení finančních prostředků na termínovaném vkladu – pokud bude sjednána smlouva na 1 rok, je možnost získání 1,46 % úroku. Starosta zajistí převedení z měsíčního termínovaného vkladu na roční.
Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Zajištění zábavy – namísto tradiční červnové pouti bude zajištěna pouze taneční zábava dne 3. 7. 2010. Hrát bude Přívoranka od 18.00 hodin. Vstupné nebude vybíráno.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a paní Alenu Vyskočilovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smluv o smlouvách budoucích smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene k projektu IE-12-6001476: Stránka – rekon KNN od TS Obec k čp. 19 a k projektu IV-12-6004831: Stránka – KNN a pověřuje starostu jejich uzavřením.
e) Zastupitelstvo souhlasí s projektem veřejného osvětlení.
f) Zastupitelstvo obce určuje 7 členů obecního zastupitelstva pro příští volební období 2010-2014
g) Zastupitelstvo pověřuje starostu získáním podrobnějších informací o informačním systému MYSIS.
h) Zastupitelstvo souhlasí s převedením finančních prostředků z měsíčního termínovaného vkladu na roční termínovaný vklad.
i) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o taneční zábavě dne 3.7.2010.


Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.45 hodin.

Ve Stránce dne 9. 6. 2010

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Alena Vyskočilová

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Čtvrtek, 29 červenec 2010 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement