CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 4 - 11. 8. 2010
ZZ č. 4 - 11. 8. 2010 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 4/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Stránka
konaného dne 11. 8. 2010 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Václav Benda, Lenka Tylová
Omluveni: Josef Kalivoda, Milan Hrobár, Alena Vyskočilová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Úprava rozpočtu
3. Dotace na opravu sochy sv. Václava
4. Dotace na úpravu vodotečí
5. Žádost o úpravu nájmu za kulturní zařízení
6. Zájezd
7. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 4 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 4, zdrželo se 0, proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 4 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Vzhledem k přijatým dotacím je třeba provést úpravy rozpočtu na straně příjmů i výdajů.

Úprava na straně příjmů:

přijaté dotace na volby - 10.000,- Kč
ostatní příjmy - 8.000,- Kč
dotace na opravu sochy - 102.000,- Kč

ÚPRAVY CELKEM 120.000,- Kč

Úpravy na straně výdajů:

volby do Parlamentu ČR - 12.000,- Kč
PHM - 2.000,- Kč
Požární ochrana -  1.000,- Kč
Cestovné - 500,- Kč
Poplatky za kolky - 500,- Kč
Vratka dotace - 1.000,- Kč
Příspěvek Svazu měst a obcí - 1.000,- Kč
Oprava sochy sv. Václava - 102.000,- Kč

ÚPRAVY CELKEM 120.000,- Kč

Hlasování: pro 4, zdrželo se 0, proti návrhu 0

k bodu 3:

Dotace na opravu sochy sv. Václava byla přislíbena ve výši 120.000,- Kč. Nakonec byla přidělena dotace ve výši pouze 102.000,- Kč. Starosta vyvolá jednání s restaurátorem a odborem kultury na Mělníku tak, aby byla snížena celková částka za opravu.

Hlasování: pro 4, zdrželo se 0, proti návrhu 0

k bodu 4:

Byla podána žádost o dotaci na úpravu vodotečí – tato dotace nebyla obci přidělena. Z toho důvodu nebude zatím dokončena úprava vodotečí v části obce směrem ke Mšenu. Z vlastních prostředků bude dokončena pouze část pod lipami tak, aby byla dokončena úprava na jedné straně obce včetně středu obce.

Hlasování: pro 4, zdrželo se 0, proti návrhu 0

k bodu 5:

Nájemce kulturního zařízení, paní Diartová, požádala o snížení částky za pronájem kulturního zařízení z důvodu nerentability tohoto zařízení. Návrh – letní měsíce duben – září – ponechat částku 2.000,- Kč; v zimních měsících říjen – březen – snížit částku na 1.000,- Kč.

Hlasování: pro 4, zdrželo se 0, proti návrhu 0

k bodu 6:

Kulturní komise Obecního úřadu Stránka pořádá zájezd do Liberce na Ještěd a podle zájmu buď do zoologické nebo botanické zahrady. Starosta vyhlásí tuto akci, která se bude konat pouze v případě dostatečného zájmu občanů.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu a paní Lenku Tylovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo souhlasí s navrhovanými úpravami rozpočtu r. 2010 jak na straně příjmů, tak na straně výdajů o částku 120.000,- Kč.
e) Zastupitelstvo pověřuje starostu obce jednáním o snížení celkové částky za opravu sochy sv. Václava.
f) Zastupitelstvo souhlasí s dokončením úprav pouze části vodotečí v obci.
g) Zastupitelstvo souhlasí s navrženými úpravami částky za pronájem kulturního zařízení.
h) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o plánovaném zájezdu do Liberce.

Hlasování: pro návrh 4, zdrželo se 0, proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.15 hodin.

Ve Stránce dne 11.8.2010

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Václav Benda Starosta, Lenka Tylová

Aktualizováno ( Čtvrtek, 19 srpen 2010 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement