CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 5 - 10. 11. 2010
ZZ č. 5 - 10. 11. 2010 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 5/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Stránka
konaného dne 10. 11. 2010 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Stránka

Přítomni:

Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Lenka Tylová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Zpráva o průběhu voleb
4. Volba starosty a místostarosty
5. Volba výborů a komisí
6. Odměny členů zastupitelstva
7. Odprodej pozemků
8. Dodatek ke smlouvě
9. Zpráva o průběhu kolaudace kořenové čistírny
10. Oprava Sochy Sv. Václava
11. Komunitní plánování sociálních služeb
12. Předvánoční posezení pro důchodce
13. Diskuse
14. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce zahájil pan Štefan Dvorščík, starosta minulého volebního období. Přivítal přítomné a poté předal slovo nejstaršímu členu zastupitelstva panu Václavu Bendovi. Ten seznámil přítomné s programem zasedání.

Hlasování: pro 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Josef Kalivoda

Hlasování: pro návrh 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Návrh byl schválen.

k bodu 2:

Poté pan Václav Benda přistoupil k volbě komisí.

Mandátová komise: Lubor Saska, Josef Kalivoda
Volební komise: Alena Olšová, Lenka Tylová
Návrhová komise: Alena Olšová, Václav Benda

Hlasování: pro 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Mandátová komise konstatovala přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášení schopné.

k bodu 3:

Zapisovatelka volební komise Markéta Kloudová přednesla zprávu o průběhu a výsledcích voleb do obecního zastupitelstva. Poté paní Alena Olšová přečetla Slib členů zastupitelstva, který členové zastupitelstva stvrdili svými podpisy. Předsedkyně volební komise paní M. Dvorščíková předala nově zvoleným členům zastupitelstva Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva Obce Stránka.

k bodu 4:

Volební komise dotazem ke členům zastupitelstva zjistila, že volba starosty a místostarosty bude provedena hlasováním.

Návrhová komise navrhla na starostu Obce Stránka pana Štefana Dvorščíka a na funkci místostarosty Jaroslavu Kloudovou.

Hlasování: pro návrh 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Starosta i místostarosta byli zvoleni všemi hlasy.

Dále se slova ujal nově zvolený starosta pan Štefan Dvorščík.

k bodu 5:

Dále bylo přistoupeno k volbě výborů a komisí.

Za členy kontrolního výboru byli navrženi: předseda: Václav Benda
členové: M. Dvorščíková, S. Grünerová

Za členy finančního výboru byli navrženi: předseda: Lenka Tylová
členové: Z. Sklenářová, M. Čápová

Za členy přestupkové komise byli navrženi: předseda: JUDr. Vladimír Šámal
členové: Lubor Saska, Josef Kalivoda

Za členy kulturní komise byli navrženi: předseda: Alena Olšová
členové: Jitka Kalivodová, Markéta Kloudová, Tereza Cibulčíková, Lenka Tylová

Hlasování: pro schválení 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Výbory i komise byly zvoleny jednohlasně.

k bodu 6:

Návrhy odměn členům zastupitelstva, předsedům komisí, starostovi a místostarostovi s platností od 10. 11. 2010:

finanční odměna členům zastupitelstva: 280,- Kč + 180,- Kč = 460,- Kč měsíčně (Saska, Benda, Kalivoda, Tylová)
finanční odměna předsedkyni kulturní komise: 460,- (jako člen zastupitelstva) + 390,- Kč za vedení komise, tj. 850,- Kč měsíčně (Olšová)
odměna pro kronikáře a předsedu přestupkové komise bude stanovena zastupitelstvem vždy ke konci kalendářního roku

finanční odměna pro starostu: 9131,- (pevná složka) + 3912,- (3 x 1304,- příplatek za počet obyvatel) = celková měsíční odměna 13 050,- Kč
finanční odměna pro místostarostku: 7509,- (pevná složka) + 3912,- (3 x 1304,- příplatek za počet obyvatel) = celková měsíční odměna 11430,- Kč

Hlasování: pro návrh 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

k bodu 7:

Na základě žádosti p. Hejnové o odkoupení obecních pozemků, které přiléhají k jejím pozemkům a domu, kterou zastupitelstvo obce projednávalo na svém 2. zasedání dne 28.4.2010, byl zastupitelstvem obce dnes odsouhlasen prodej těchto pozemků. Byl vypracován geometrický plán na oddělení těchto pozemků a vypracován znalecký posudek. Částka ve znaleckém posudku za tyto pozemky byla stanovena ve výši 8.288,- Kč. Za tuto cenu zastupitelstvo navrhuje pozemky prodat. Všechny poplatky spojené s úkony vedoucími k odprodeji pozemků (vypracování GP a znaleckého posudku, sepsání smlouvy, vklad do KN) platí kupující.

Hlasování: pro návrh 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Zastupitelstvo pověřilo starostu obce pana Štefana Dvorščíka zajištěním sepsání smlouvy o koupi pozemků.

k bodu 8:

Firma AVE komunální služby s.r.o., která zajišťuje odvoz komunálního odpadu zaslala ke schválení dodatek č. 10 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu. Tímto dodatkem dochází k úpravě cen za odvoz sběrných nádob, popelnic, plastových pytlů.

Hlasování: pro návrh 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Zastupitelstvo pověřilo starostu obce pana Štefana Dvorščíka uzavřením dodatku ke smlouvě s firmou AVE komunální služby s.r.o.

k bodu 9:

Starosta obce informoval přítomné o průběhu kolaudace kořenové čistírny. Kolaudace proběhla v úterý 9.11.2010 za přítomnosti zástupců odboru životního prostředí, stavební firmy Pavel Dvorščík - Lobeč, stavebního dozoru a starosty obce. Stavba byla předána a převzata bez závad. Byl vypracován provozní řád a za 14 dní od kolaudace může být spuštěn provoz kořenové čistírny.

k bodu 10:

Starosta obce dále informoval o průběhu oprav prováděných na soše Sv. Václava. Socha byla restaurátory převezena do ateliéru a po dokončení oprav bude vrácena na původní místo.

k bodu 11:

Zástupce obce v programu komunitního plánování sociálních služeb, paní Jitka Kalivodová, požádala zastupitelstvo i přítomné občany o vznesení návrhů na to, co by mohlo být zařazeno do rozpočtu a programu komunitního plánování pro příští rok. Tyto podněty budou předány na příští schůzce zástupců jednotlivých obcí.

k bodu 12:

Již se stalo dobrým zvykem pořádat pro důchodce v naší obci Předvánoční posezení. Letos se toto posezení uskuteční dne 11.12.2010 od 14. hodin v místním kulturním zařízení. K dobré náladě bude hrát Přívoranka.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a pana Josefa Kalivodu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce volí mandátovou, volební a návrhovou komisi.
e) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o průběhu a výsledcích voleb do obecního zastupitelstva.
f) Zastupitelstvo obce volí starostu a místostarostu obce.
g) Zastupitelstvo obce volí předsedy a členy výborů a komisí.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členů zastupitelstva, předsedkyně kulturní komise, starosty a místostarostky s platností od 10.11.2010.
i) Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem pozemků za schválených podmínek a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o odprodeji pozemků.
j) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením dodatku č. 10 ke smlouvě o zneškodňování komunálního odpadu s firmou AVE komunální služby s.r.o.
k) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o průběhu kolaudace kořenové čistírny a také bere na vědomí informace o průběhu oprav sochy Sv. Václava.
l) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o chystaném posezení pro důchodce a pověřuje kulturní komise zajištěním této akce.

Hlasování: pro návrh 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 10.11.2010

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Lenka Tylová, Josef Kalivoda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Úterý, 16 listopad 2010 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement