CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 6 - 15. 12. 2010
ZZ č. 6 - 15. 12. 2010 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 6/2010
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 15.12.2010 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Alena Olšová, Václav Benda, Lenka Tylová, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Úprava rozpočtu r. 2010
3. Schválení rozpočtového provizoria na r. 2011
4. Projednání žádostí o dotace ze Středočeského kraje Fond rozvoje obcí a měst pro r. 2011
5. Odměny pro kronikáře a předsedu přestupkové komise
6. Úspora v autobusové dopravě
7. Úprava organizační struktury Obecního úřadu Stránka
8. Určení krizového štábu
9. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Vzhledem k tomu, že Obec Stránka dostala v r. 2010 dotace, je třeba tyto zahrnout do rozpočtu a provést úpravu rozpočtu na kapitolách, u kterých došlo ke změnám – viz příloha č. 1.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Do doby schválení rozpočtu pro r. 2011 bylo navrženo schválení rozpočtového provizoria ve výši 1/12 rozpočtu r. 2010. Z tohoto provizoria se budou hradit pouze nezbytné výdaje.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Bylo navrženo vypracování žádosti o dotaci z Programu Obnovy venkova, titul Veřejné osvětlení a o dotaci z titulu Kompletní úprava veřejných prostranství. Z této dotace budou hrazeny náklady na rekonstrukci kabelových rozvodů veřejného osvětlení v části ke Mšenu a úprava vodotečí v této části.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Za celoroční práci kronikáře pana Skládala a předsedy přestupkové komise pana JUDr. Šámala jim byla navržena odměna ve výši 2.000,- Kč pro každého z nich.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

V roce 2011 dojde k omezení dotací ze Středočeského kraje na autobusovou dopravu. Z tohoto důvodu je třeba snížit náklady na tuto dopravu min. o 20 %. V první etapě snižování nákladů budou omezeny, příp. zrušeny málo využívané spoje.

k bodu 7:

Od 1. 1. 2011 dojde ke změně v organizační struktuře obecního úřadu. Na úvazek 0,2 bude funkci referentky fiskální politiky, rozpočtu a financování vykonávat paní Čandová. Paní Bendová bude nadále zaměstnancem Obecního úřadu, bude zaměstnancem pro účetnictví a administrativu.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 8:

Vzhledem k personálním změnám v obecním zastupitelstvu bylo stanoveno následující složení krizového štábu: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Josef Kalivoda, Václav Benda, Lubor Saska.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a pana Bendu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu pro r. 2010 podle přílohy č. 1.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro r. 2011 ve výši 1/12 rozpočtu r. 2010.
f) Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním žádostí o dotace z titulu „Veřejné osvětlení“ a z titulu „Kompletní úprava veřejných prostranství“ z programu Středočeského kraje Fond rozvoje obcí a měst a zavazuje se spolufinancováním těchto akcí obcí v minimální výši 5 % nákladů na celou stavbu.
g) Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro kronikáře a pro předsedu přestupkové komise ve výši 2.000,- Kč pro každého z nich.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o snížení dotací na autobusovou dopravu a o chystaných změnách v autobusové dopravě, které povedou ke snížení nákladů.
i) Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou organizační struktury Obecního úřadu Stránka od 1.1.2011
j) Zastupitelstvo obce schvaluje nově navržený krizový štáb obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.30 hodin.

Ve Stránce, dne 15. 12. 2010

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Lenka Tylová, Václav Benda

Starosta: Štefan Dvorščík
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement