CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 1 - 19. 1. 2011
ZZ č. 1 - 19. 1. 2011 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 1/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Stránka
konaného dne 19. 1. 2011 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:
1. Zahájení
2. Akce do rozpočtu r. 2011
3. Zahájení stavby elektrických rozvodů nízkého napětí, veřejného osvětlení a rozhlasu
4. Projednání nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
5. Příspěvek Sportovnímu klubu Mšeno
6. Dokončení opravy podstavce Sochy Sv. Václava
7. Odepsání starých a nepotřebných věcí z inventarizace obce
8. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Josef Kalivoda

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Pro rok 2011 budou do rozpočtu Obce Stránka zahrnuty tyto akce:
- veřejné osvětlení a rozhlas – nové rozvody
- vodoteče v části směrem ke Mšenu
- zateplení kulturního zařízení
- výměna oken v bytě v budově Obecního úřadu
- výsadby zeleně
- dokončení úprav u kořenové čistírny
- odstranění černé skládky u Tajné
- nákup techniky na údržbu zeleně; vůz na odvoz odpadních vod

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

V měsíci únoru 2011 bude zahájeno dílo: Stránka – VO + MR – pokládka VO + MR - pokládka kabelu, uzemnění a související montážní a zemní práce. Stavbu zajišťuje ČEZ distribuce; výkopu zajišťuje firma EJK s.r.o. Dražice, která byla vybrána investorem. Obec Stránka zaplatí poměrnou část výkopových prací – celkem 490.000,- Kč + DPH – výkop bude využit k položení kabelu pro veřejné osvětlení a rozhlas.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Starosta informoval přítomné o Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., které upravuje měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí. Odměny neuvolněných zastupitelů budou sníženy o 5 %.
Nově stanovené odměny:
starosta odměna měsíční celkem 12391,-Kč
(z toho pevná složka 8674,-Kč, příplatek za obyvatelstvo 3717,-Kč)
místostarosta odměna měsíční celkem 10851,-Kč
(z toho pevná složka 7134,-Kč, příplatek za obyvatelstvo 3717,-Kč)
předseda kulturní komise odměna měsíční celkem 827,-Kč
členové zastupitelstva odměna měsíční celkem 437,-Kč

k bodu 5:

Dále byla projednána žádost Sportovního klubu Mšeno o příspěvek na jejich činnost. Návrh – poskytnout příspěvek ve výši 3.000,- Kč.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Starosta informoval přítomné o probíhající opravě Sochy Sv. Václava. V opravě není zahrnuta oprava podstavce. Obec zažádá o další dotaci, podíl obce bude max. 10.000,- Kč. Pokud obec dostane dotaci, bude podstavec opraven.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Byla navržena likvidační komise ve složení Václav Benda, Alena Olšová, Lenka Tylová, Zdena Sklenářová. Komise navrhla na vyřazení z inventarizace obce tento nepotřebný majetek:
- lednice 2 ks
- kamna 1 ks
- křovinořez 1 ks
- vozík za frézu 1 ks
Návrh byl přijat.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Olšovou a pana Josefa Kalivodu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo souhlasí s navrhovanými akcemi do rozpočtu r. 2011.
e) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zahájení stavby Stránka – VO + MR – pokládka VO + MR.
f) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o měsíčních odměnách a příplatcích poskytovaných členům zastupitelstev obcí.
g) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Sportovnímu klubu Mšeno ve výši 3.000,- Kč.
h) Zastupitelstvo souhlasí s vypracováním dotace na opravu podstavce Sochy Sv. Václava a pověřuje starostu vypracováním této dotace.
i) Zastupitelstvo obce souhlasí s likvidací majetku navrženého likvidační komisí.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ve Stránce dne 19.1.2011

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Olšová, Josef Kalivoda

Starosta: Štefan Dvorščík
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement