CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 2 - 16. 2. 2011
ZZ č. 2 - 16. 2. 2011 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 2/2011
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 16. 2. 2011 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:
1. Zahájení
2. Autobusová doprava
3. Příspěvek na pojízdnou prodejnu
4. Příspěvek MŠ Mšeno
5. Čerpání rozpočtu r. 2010
6. Projednání a schválení rozpočtu r. 2011
7. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Václav Benda, Lubor Saska

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Jak již bylo projednáváno na 6. zasedání zastupitelstva Obce Stránka dne 15. 12. 2010, byl vypracován návrh na zrušení některých málo vytížených spojů v autobusové dopravě. K tomuto zrušení došlo na základě snížení dotací z Krajského úřadu Středočeského kraje. Jedním ze zrušených a nedotovaných spojů byl také spoj č. 250/068 12 a 13. Jednalo se o spoj 12, který vyjížděl ze Mšena v 10.25, do Kadlína měl příjezd v 10.45 a v návaznosti na to spoj č. 13, který vyjížděl z Kadlína v 10.45 a přijížděl do Mšena v 11.00. Tento spoj jezdil pouze v pondělí, ve středu a v pátek. Občané Obce Stránka a Kadlín tento spoj využívají za účelem nákupu, návštěvy lékaře nebo úřadu. Zastupitelstva Obcí Stránka a Kadlín se rozhodly, že tento spoj zachovají a budou jej společně hradit. Celkové náklady na tento spoj činí 51.000 Kč za rok. Z této celkové částky Obec Stránka uhradí 20.000 Kč. Zbylou část bude hradit Obec Kadlín.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Provozovatel pojízdné prodejny, která zajíždí do Obce Stránka, požádal o dotaci, která by mu částečně kompenzovala náklady na pohonné hmoty a on mohl dále nabízet své služby občanům. Návrh na příspěvek ve výši 6.000 Kč.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 1 proti návrhu 1

k bodu 4:

Projednání příspěvku pro MŠ Mšeno na uspořádání školky v přírodě. Každým rokem obec přispívá na tuto akci. Návrh na příspěvek ve výši 1.000 Kč.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Dále byla projednán čerpání rozpočtu r. 2010. Paní Bendová přečetla podrobně částky příjmů a výdajů po jednotlivých kapitolách. Schválený rozpočet pro r. 2010 byl ve výši 2.871.800 Kč. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu o přijaté dotace a rozpočet byl upraven na výši 2.991.800 Kč.
Skutečné čerpání rozpočtu bylo v této výši:
příjmy 2.984.367 Kč
výdaje 2.765.746 Kč
Hospodaření obce tedy skončilo s přebytkem 218.621 Kč.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Starosta přednesl přítomným hlavní akce, které byly zařazeny do rozpočtu r. 2011:
a) rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu
b) oprava vodotečí
c) dokončení opravy Sochy Sv. Václava
d) výměna části oken na budově obecního úřadu
e) dokončení terénních úprav u čistírny
f) nákup techniky na údržbu zeleně
Poté paní Bendová přečetla návrh rozpočtu rozepsaný do jednotlivých kapitol. Starosta obce měl ještě doplňující informaci k rozpočtu a to, že ČEZ uhradí obci jednorázový poplatek za pronájem obecních pozemků, které budou dotčeny rekonstrukcí sítě elektrického vedení, a to ve výši 20.000,- Kč. Tato částka byla dodatečně zapracována do rozpočtu na straně příjmů a na straně výdajů byl rozpočet upraven o stejnou částku – výdaj na úhradu části nákladů na spoj 250/068.
Byl tedy přednesen návrh vyrovnaného rozpočtu ve výši 2.867.400 Kč.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu pana Lubora Sasku.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo souhlasí uhrazením části nákladů na spoj 250/068 ve výši 20.000 Kč.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek provozovateli pojízdné prodejny ve výši 6.000 Kč za rok.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek MŠ Mšeno na uspořádání školky v přírodě ve výši 1.000,- Kč.
g) Zastupitelstvo souhlasí s čerpáním rozpočtu r. 2010.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet na r. 2011 ve výši 2.867.400 Kč.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 16. 2. 2011

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Václav Benda, Lubor Saska

Starosta: Štefan Dvorščík
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement