CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 3 - 27. 4. 2011
ZZ č. 3 - 27. 4. 2011 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 3/2011
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání závěrečného účtu obce a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
3. Projednání smlouvy o dílo
4. Projednání vyhlášky č. 377/2010 Sb.
5. Zateplení budovy OÚ Stránka
6. Zajištění kulturních akcí – stavění májky, pálení čarodějnic, kladení kytice, taneční zábava
7. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Alena Olšová
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Paní Bendová přečetla zprávu o závěrečném účtu Obce Stránka. Hospodaření obce skončilo v r. 2010 se ziskem ve výši 218.621,- Kč. Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje tento závěrečný účet s výhradou, protože při přezkoumání hospodaření Obce Stránka za r. 2010 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c), § 10 odst. 3, písm. b) zák. č. 420/2004 Sb.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Zastupitelstvo Obce Stránka projednalo Smlouvu o dílo č. 031/2011 mezi Obcí Stránka a firmou Elektroslužby Andelt. Smlouva se týká instalace a dodávky rozvaděče veřejného osvětlení (24 ks), instalace a dodávky rozvaděče veřejného osvětlení a instalace a dodávky veřejného rozhlasu. Dílo bude provedeno v období od 1. 3. 2011 do 15. 8. 2011. Cena za dílo je ve smlouvě stanovena ve výši 456.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5 zdrželo se 1 proti návrhu 1

k bodu 4:

Zastupitelstvo Obce Stránka projednalo vyhlášku č. 377/2010 Sb. pro účely poskytování náhrad za služební cesty – změna sazby – nová sazba 6,51 Kč/1 km.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Zastupitelstvo Obce Stránka se dohodlo na zateplení budovy kulturního zařízení a na výměně 3 oken v bytě, který je v budově obecního úřadu. Okna budou vyrobena na míru firmou Mělnická okna – celková cena za okna bude cca 28.000,- Kč. Zateplení budovy kulturního zařízení – bude zateplena zadní a západní strana.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Dále zastupitelstvo obce rozhodlo o uspořádání těchto kulturních akcí: postavení májky před kulturním zařízení – májka bude postavena 30.4.2011 v 18. hod; poté bude lampionový průvod, který bude zakončen na hřišti zapálením ohně.
Dne 4.5.2011 bude starostou obce položena kytice k pomníku padlých ve 2. světové válce.
Dne 6.5.2011 pořádá kulturní komise Obce Stránka taneční zábavu s tombolou. K tanci a poslechu bude hrát skupina Tomáše Kindla.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a paní Alenu Olšovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet a zprávu o hospodaření Obce Stránka s výhradou.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 031/2011 a pověřuje starostu obce uzavřením této smlouvy.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje změnu sazby pro poskytování náhrad za služební cesty.
g) Zastupitelstvo souhlasí se zateplením budovy kulturního zařízení a výměnou oken v bytě v budově obecního úřadu.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí kulturní akce připravované kulturní komisí.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 27. 4. 2011

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Alena Olšová

Starosta: Štefan Dvorščík
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement