CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 4 - 22. 6. 2011
ZZ č. 4 - 22. 6. 2011 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 4/2011
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 22. 6. 2011 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Zajištění autobusové dopravy SOK, s.r.o.
3. Žádost o pronájem pozemku
4. Žádost o odprodej pozemku v k.ú. Ostrý
5. Žádost o úpravu smlouvy o pronájmu kulturního zařízení
6. Informace o územním plánu obce
7. Rozpočtový výhled na r. 2011 – 2015
8. Informace o stížnosti p. Zlatohlávka
9. Úprava rozpočtu a informace o získaných dotacích
10. Svatojanská pouť – mše, taneční zábava
11. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Václav Benda, Lubor Saska
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Středočeský kraj ukončil vyplácení dotací na autobusovou obslužnost v celkové výši a v současné době vyplácí pouze 50 %. Zbývajících 50 % bude zasláno až po 4 měsících. Z tohoto důvodu se autobusová doprava Kokořínský SOK, s.r.o. ocitla v krizové situaci – nemá dostatek finančních prostředků na naftu, na mzdy řidičů...
Členské obce Sdružení obcí Kokořínsko se dohodly na poskytnutí bezúročné půjčky a to ve výši 50.000,- Kč. Tuto částku poskytne společnosti Kokořínský SOK, s.r.o. každá ze 13-ti obcí sdružení. Těmito prostředky by se mělo překlenout období do příštího června, kdy končí výpovědní lhůta tomuto dopravci.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

 

k bodu 3:

Obci Stránka byla doručena žádost manželů Čápových o pronájem části obecního prostředku pro zřízení domovní čistírny – vedle vybudované žumpy.
Hlasování: pro 3 zdrželo se 0 proti návrhu 4

k bodu 4:

Obci Stránka byla doručena žádost manželů Párysových o odkoupení pozemku – bývalá hasičská zbrojnice. Tento pozemek původně rodiče paní Párysové darovali obci za účelem zřízení hasičské zbrojnice. V současné době je na pozemku zchátralá část stavby
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Obci Stránka byla doručena žádost nájemce kulturního zařízení o snížení částky za pronájem i v letních měsících. Návrh – snížit částku za pronájem ze 2.000 Kč/měsíc na 1.000,- Kč/měsíc s platností od 1.7.2011.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Obec Stránka vlastní zpracovaný územní plán z r. 1998. Je třeba tento plán aktualizovat. Starosta obce jedná se starostou Obce Kadlín, aby tato aktualizace probíhala v součinnosti těchto 2 obcí. Pokud se podaří získat návrh, který budou obě obce akceptovat, dojde k této aktualizaci v r. 2012.

k bodu 7:

Dále se zastupitelstvo obce dohodlo na tomto rozpočtovém výhledu pro r. 2011 – 2015:
a)elektrifikace – rozvod elektřiny po celé obci umístit do země
b)nákup techniky na odvoz fekálií
c)oprava budovy hasičské zbrojnice, případně vytvoření bytových jednotek
d)aktualizace územního plánu
e)podpora výstavby domovních čistíren

k bodu 8:

Dále starosta obce informoval zastupitelstvo obce o doručené stížnosti pana Zlatohlávka na hlučnou hudbu z kulturního zařízení po 22. hodině. Starosta projednal tuto stížnost s panem Diartem, nájemcem kulturního zařízení. Pan Diart přislíbil sjednat nápravu.

k bodu 9:

Dále starosta obce informoval zastupitelstvo obce o přidělených dotacích:
a)dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši 800.000,- Kč
b)dotace na úpravu vodotečí ve výši 500.000,- Kč
c)dotace na dokončení opravy Sochy Sv. Václava – o dotaci zatím není rozhodnuto

Zastupitelstvo obce přijímá přidělené dotace. Rozpočet obce bude upraven o přidělené dotace jak na straně výdajů, tak na straně příjmů. Dále bude v rozpočtu navýšena částka na opravy nebytových prostor a na údržbu veřejného prostranství.

 

k bodu 10:

Kulturní komise Obce Stránka pořádá dne 25.6.2011 od 14. hodin Mši pod místní zvonicí a od 18. hodin taneční zábavu, na které bude hrát Přívoranka.

 

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu a pana Lubora Sasku.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky společnosti Kokořínský SOK s.r.o., IČ 264 16 832, se sídle Zahradní 11, 277 35 Mšeno, ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). Důvodem je nehrazení objednané služby základní dopravní obslužnosti Středočeským krajem v termínu poskytnutí této služby.
e) Zastupitelstvo obce zamítá žádost o pronájem části obecního pozemku manželům Čápovým.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. 76 o výměře 12 m2 v k.ú. Ostrý.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí se snížením částky za pronájem kulturního zařízení na 1.000,- Kč měsíčně s platností od 1.7.2011.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o územním plánu obce a pověřuje starostu jednáním o aktualizaci tohoto plánu.
i) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na r. 2011 – 2015.
j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stížnosti pana Zlatohlávka a o jejím vyřízení.
k) Zastupitelstvo obce přijímá přidělené dotace a souhlasí se změnami rozpočtu, ve kterých budou tyto dotace promítnuty.
l) Zastupitelstvo obce bere na vědomí kulturní akce připravované kulturní komisí.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 22.6.2011

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Václav Benda, Lubor Saska

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement