CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 5 - 19. 10. 2011
ZZ č. 5 - 19. 10. 2011 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 5/2011

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 19.10.2011 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová
Omluveni: Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Informace o smlouvě o pronájmu rozhledny
3. Projednání a přijetí Obecně závazné vyhlášky
4. Žádost o změnu výše nájemného za kulturní zařízení
5. Projednání celoplošné deratizace
6. Odměna faráři za odsloužení mše svaté
7. Úprava rozpočtu r. 2011 o přijaté dotace
8. Projednání akcí r. 2012
9. Informace o autobusové dopravě
10. Předvánoční posezení pro důchodce
11. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Lenka Tylová

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Starosta informoval přítomné členy zastupitelstva o situaci s navrhovanou smlouvou o pronájmu rozhledny na Vrátenské hoře. Zastupitelstva některých obcí s navrhovanou smlouvou v tomto znění nesouhlasí, proto je i nadále v jednání.

k bodu 3:

Starosta seznámil členy zastupitelstva se zněním Obecně závazné vyhlášky (OZV) Obce Stránka č. 1/2011, kterou se mění OZV č. 1/2004, ve znění OZV č. 1/2009 o místních poplatcích. Za ustanovení 10 se vkládá nové ustanovení 10a), kterým se stanoví případy osvobození od poplatků za komunální odpad.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Obecnímu zastupitelstvu Obce Stránka byla doručena žádost paní Diartové o snížení poplatku za pronájem kulturního zařízení. Tuto žádost zdůvodňuje malou návštěvností kulturního zařízení a stále se zvyšujícími náklady na jeho provoz (voda, elektřina). Návrh na snížení nájemného na 200 Kč měsíčně.

Hlasování: pro 4 zdrželo se 0 proti návrhu 2

k bodu 5:

Starosta informoval o plánované celoplošné deratizaci v Obci Stránka a v přilehlých osadách Tajná a Ostrý. Deratizace proběhne v měsíci listopadu. Jednáním s deratizační firmou byl pověřen starosta obce.

k bodu 6:

V červnu byla panem farářem Bártkem v Obci Stránka sloužena Mše svatá u příležitosti Svatojanské pouti. Za tuto mši byla římsko-katolické církvi ve Mšeně navržena odměna ve výši 2.000 Kč.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Paní Bendová předložila zastupitelstvu změny, které je třeba učinit v rozpočtu r. 2011. Jedná se o úpravu rozpočtu o přijaté dotace a o případné přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu. Celková částka změn v rozpočtu je 837.806 Kč (dotace na nové rozvody el. vedení, dotace na vodoteče, dotace na dokončení opravy sochy Sv. Václava).

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 8:

Starosta předložil zastupitelstvu návrh chystaných akcí pro r. 2012, na které by bylo možné zažádat o přidělení dotací:
- úprava povrchů místních komunikací
- výsadba veřejné zeleně
- vybudování dětského hřiště
- dopravní značení; měřiče rychlosti

k bodu 9:

Starosta informoval přítomné členy zastupitelstva o situaci v autobusové dopravě SOK s.r.o. Ve společnosti byly objeveny některé nesrovnalosti, které vedly k účetnímu auditu. Tento audit objevil chyby v účetnictví. Byl odvolán vedoucí dopravy a bylo podáno trestní oznámení pro podezření z finanční zpronevěry.

k bodu 10:

Před koncem roku kulturní komise připravuje Mikulášskou nadílku pro děti a Předvánoční posezení pro důchodce. Tyto akce se uskuteční dne 3. 12. 2011. Mikulášská nadílka pro děti od 14 hodin a posezení pro důchodce od 16 hodin.

 

 

 

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Olšovou a paní Lenku Tylovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o smlouvě o pronájmu rozhledny na Vrátenské hoře.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje a přijímá Obecně závaznou vyhlášku Obce Stránka č. 1/2011 o místních poplatcích.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje změnu poplatku za pronájem kulturního zařízení a stanoví měsíční nájemné ve výši 200 Kč s platností od 1.11.2011.
g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o celoplošné deratizaci v Obci Stránka a pověřuje starostu zajištěním této akce.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro římsko-katolickou církev ve Mšeně ve výši 2.000 Kč.
i) Zastupitelstvo obce schvaluje změny v rozpočtu r. 2011.
j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plánovaných akcích na r. 2012.
k) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o situaci v autobusové dopravě SOK s.r.o.
l) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o chystaných kulturních akcích.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 19.10.2011

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Olšová, Lenka Tylová

Starosta : Dvorščík Štefan

 

 
< Předch.   Další >
Advertisement