CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 7 - 20. 12. 2011
ZZ č. 7 - 20. 12. 2011 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 7/2011
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 20. 12. 2011 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Václav Benda, Lenka Tylová, Lubor Saska

Omluveni: Jaroslava Kloudová, Alena Olšová

Zapisovatel: Václav Benda

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání výstavby bioplynové stanice (BPS)
3. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lubor Saska, Josef Kalivoda

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Jediným bodem programu dnešního veřejného zasedání zastupitelstva Obce Stránka bylo projednání žádosti firmy SOLEG HOLDING SE, IČ 29202701 o souhlas s projektem výstavby bioplynové stanice na parcelách 995/1, 995/4, 995/6 a 996/4 v k.ú. Stránka. Parcely č. 995/4 a 996/4 jsou územním plánem zahrnuty do průmyslové zóny, parcela č. 995/1 je v průmyslové zóně zahrnuta jen částí, a parcela č. 995/6 není v průmyslové zóně zahrnuta vůbec.
Jednání se zúčastnili i zástupci firmy SOLEG HOLDING SE, kteří zastupitelům i přítomným občanům objasnili záměry firmy.
Vedoucí odboru výstavby a ÚP, ŽP Mšeno paní Jiřina Maksimová vysvětlila přítomným, že stavba může být realizována pouze v oblasti průmyslové zóny stanovené územním plánem.

V diskusi zaznělo mnoho připomínek z řad občanů, mnoho dotazů na zástupce firmy i na zastupitele. Z diskuse vyplynulo, že občané nesouhlasí s výstavbou této bioplynové stanice. Hlavními důvody byla především obava z možného zatížení blízké bytové zástavby hlukem a zápachem a také nadměrného zatížení komunikací v obci při zajišťování provozu této stanice (návoz biomasy a odvoz odpadu).

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce nesouhlasí s realizací stavby podle předloženého projektu, tj. mimo území průmyslové zóny stanovené územním plánem a určené k průmyslové výrobě menšího rozsahu, která neovlivní negativně přilehlou obytnou zástavbu tak, jak je uvedeno ve vyhlášce k závazné části ÚPNSÚ Stránka. Pokud by stavba byla realizována pouze na území průmyslové zóny stanovené ÚP, nesmí provoz této bioplynové stanice zatížit blízkou zástavbu nadměrným hlukem, zápachem a nadměrnou dopravou na místních komunikacích, kde při větším zatížení hrozí sesuv pískovcového podloží.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.45 hodin.

Ve Stránce dne 20. 12. 2011

Zapisovatel: Václav Benda

Ověřovatelé: Lubor Saska, Josef Kalivoda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 18 leden 2012 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement