CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 1 - 25. 1. 2012
ZZ č. 1 - 25. 1. 2012 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 1/2012
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Výsledek hospodaření Obce Stránka za r. 2011
3. Projednání zahájení prací na zhotovení územního plánu
4. Akce do rozpočtu pro r. 2012
5. Informace o žádosti o výstavbu BPS
6. Informace o stavu společnosti SOK s.r.o.
7. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Václav Benda, Lubor Saska

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Starosta obce přednesl přítomným informaci o výsledku hospodaření za r. 2011.
Obec Stránka pracovala od začátku roku 2011 se schváleným vyrovnaným rozpočtem ve výši 2.867.400,- Kč. V průběhu roku byly v rozpočtu obce provedeny úpravy (např. o přidělené dotace) a výsledný rozpočet byl ve výši 3.955.606,- Kč.

Skutečnost hospodaření obce byla tato:
Příjmy 3.883.943,- Kč
Výdaje 3.637.573,- Kč
Výsledek hospodaření + 246.370,- Kč
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Pro zhotovení územního plánu (ÚP) bylo osloveno 7 firem, které mohou do konce února podávat nabídky. Na začátku měsíce března bude ustanovena komise, která nabídky projedná a vybere firmu, které bude zadáno vypracování ÚP pro Obce Stránka a Kadlín. Rozhodujícím kritériem bude především cena díla.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Dále byly navrhovány akce, které by měly být zahrnuty do rozpočtu pro r. 2012:
Kultura: taneční zábava, Stránecký běh (7. 4. 2012), rybářské závody, pouťová zábava, akce pro děti, posezení pro důchodce
Dotační akce: vybudování dětského hřiště, výsadba zeleně v obci, likvidace černých skládek
Další akce: oprava vodotečí podél hlavní silnice v obci, průzkum geologického podloží pod silnicemi, nákup techniky na odvoz odpadních vod, dokončení úprav a zázemí na kořenové čističce, veřejno-prospěšné práce, úklid obce

k bodu 5:

Starosta obce informoval přítomné zastupitele a občany o stavu žádosti o výstavbu bioplynové stanice v prostoru za bývalými dílnami v obci – stávající projekt je v rozporu s územním plánem, prostor potřebný pro provoz BPS přesahuje hranice vymezené územním plánem po průmyslovou činnost. Z tohoto důvodu zatím nebyl vydán souhlas se zřízením této BPS.

k bodu 6:

Dále byla starostou obce poskytnuta informace o stavu společnosti SOK s.r.o. – jednatelé společnosti Kokořínský SOK s.r.o. podali trestní oznámení na vedoucího autodopravy pro podezření z trestného činu zpronevěry finančních prostředků. Po ukončení šetření bude starosta zastupitele obce informovat o výsledku této skutečnosti.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu a pana Lubora Sasku.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo souhlasí s předloženým výsledkem hospodaření Obce Stránka za r. 2011.
e) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zahájení výběrového řízení na zhotovitele územního plánu pro Obce Stránka a Kadlín.
f) Zastupitelstvo souhlasí s akcemi navrhovanými do rozpočtu r. 2012 a pověřuje starostu a místostarostku obce sestavením rozpočtu pro r. 2012.
g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu žádosti o vybudování bioplynové stanice v obci.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o stavu společnosti Kokořínský SOK s.r.o.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ve Stránce dne 25. 1. 2012

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Václav Benda, Lubor Saska

Starosta: Štefan Dvorščík
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement