CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 2 - 15. 2. 2012
ZZ č. 2 - 15. 2. 2012 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 2/2012
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 15. 2. 2012 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová

Omluveni: Josef Kalivoda, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Čerpání rozpočtu Obce Stránka za r. 2011
3. Návrh rozpočtu na r. 2012
4. Žádost o sponzorský dar pro Pekařství Bohemia s.r.o.
5. Projednání smluv o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
6. Informace o plánované těžbě uhlí v okrese Mělník
7. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Lenka Tylová

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Paní Bendová přečetla podrobnou zprávu o hospodaření obce za r. 2011 podle jednotlivých kapitol.
Skutečnost hospodaření obce byla tato:
Příjmy 3.883.943,- Kč
Výdaje 3.637.573,- Kč
Výsledek hospodaření + 246.370,- Kč

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

 

k bodu 3:

Do připraveného návrhu rozpočtu pro r. 2012 byly zahrnuty také akce, na které byla vypracována žádost o dotace:
- vybudování dětského hřiště
- výsadba zeleně a kácené starých stromů
- likvidace černé skládky na Tajné
- úprava územního plánu atd.
Paní Bendová dále přednesla zastupitelstvu obce podrobně rozpracovaný návrh rozpočtu na r. 2012.
Byl navržen vyrovnaný rozpočet ve výši 3.171.532,- Kč.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost o sponzorský dar pro Pekařství Bohemia s.r.o., které zajíždí do obce. Zastupitelstvo rozhodlo, že bude nejprve prověřen zájem obyvatel o tuto službu a teprve na základě tohoto průzkumu bude rozhodnuto o tom, zda bude sponzorský dar poskytnut.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Na zasedání zastupitelstva Obce Stránka dne 9.6.2010 byly projednány smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k projektu IE – 12 – 6001476: Stránka – rekon k NN a IV-12-6004831: Stránka – k NN. V současné době je stavba dokončena a budou uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene a vloženy do katastru nemovitostí. ČEZ distribuce s.r.o. vyplatí obci příslušné částky za zřízení věcného břemene tak, jak bylo stanoveno ve smlouvách o smlouvě budoucí.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Starosta obce informoval přítomné o plánované těžbě uhlí v okrese Mělník. Australská firma chce na Mělnicku těžit uhlí zplyňováním v hloubce až kilometr pod zemí. Obce jsou proti, bojí se znečištění spodní vody. Zástupci měst a vesnic jsou ale proti. Svůj nesouhlas vyjádřili na společném setkání v Byšicích, kam dorazili i představitelé těžební společnosti.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Olšovou a Lenku Tylovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo souhlasí s předloženým výsledkem hospodaření Obce Stránka za r. 2011.
e) Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje předložený návrh rozpočtu pro r. 2012.
f) Zastupitelstvo souhlasí s provedením průzkumu o tom, zda je mezi občany zájem o služby nabízené Pekařstvím Bohemia s.r.o.
g) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením smluv o zřízení věcného břemene k projektu IE – 12 – 6001476: Stránka – rekon k NN a IV-12-6004831: Stránka – k NN.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plánované těžbě uhlí v okrese Mělník.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 15. 2. 2012

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Olšová, Lenka Tylová

Starosta: Štefan Dvorščík
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement