CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 3 - 21. 3. 2012
ZZ č. 3 - 21. 3. 2012 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 3/2012
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 21. 3. 2012 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska

Omluveni: Josef Kalivoda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Určení dodavatele na zhotovení Územního plánu Obce Stránka
3. Žádost o poskytnutí sponzorského daru pro Mateřskou školu Mšeno
4. Výsadba veřejné zeleně
5. Opravy uvnitř budovy obecního úřadu
6. Příspěvek rybářskému spolku
7. Zajištění kulturních a sportovních akcí – taneční zábava, Stránecký běh
8. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lubor Saska, Václav Benda
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Místostarostka obce paní Kloudová seznámila zastupitele s průběhem otevírání obálek s nabídkami na zhotovení Územního plánu Obce Stránka a přečetla cenové nabídky jednotlivých firem. Nejnižší nabídka přišla od firmy CITYPLAN s.r.o. Praha a to ve výši 134.400 CZK. Firma bude vyzvána k podpisu smlouvy. Na druhém místě bude oslovena firma Ing. arch. BUZU pokud bude ochotna do smlouvy poskytnout záruku. V případě, že záruku neposkytne, bude jako náhradních oslovena firma SURPMO a.s. Hradec Králové.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Zastupitelstvo Obce Stránka obdrželo žádost Mateřské školy Mšeno o sponzorský dar na uspořádání školy v přírodě – návrh 3.000 Kč.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Byla vypracována žádost o dotaci na výsadbu veřejné zeleně v obci. Zeleň by měla být vysazena okolo nově zbudované vodoteče, v části pod lipami u rybníka a okolo silnice nad autobusovou čekárnou. Je vypracován projekt firmou Materna, Odolena Voda – částka 440.743 Kč.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Zastupitelstvo Obce Stránka se dohodlo na úpravách uvnitř budovy obecního úřadu – položení dlažby v chodbě, vybílení chodby a kanceláře obecního úřadu. Vzhledem k rozšíření původně plánované akce (navíc bude kancelář vybavena novým nábytkem) – bude třeba upravit (navýšit) příslušnou kapitolu rozpočtu.
Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Zastupitelstvo Obce Stránka obdrželo žádost rybářského spolku o příspěvek na činnost spolku a nákup nových ryb. Návrh – výše příspěvku cca 5.000,- Kč.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Dále zastupitelstvo obce rozhodlo o uspořádání těchto kulturních a sportovních akcí: dne 6.4.2012 uspořádá kulturní komise Obce Stránka taneční zábavu s tombolou. K tanci a poslechu bude hrát skupina Tomáše Kindla.
Dne 7.4.2012 proběhne další ročník „Stráneckého běhu“. Hlavním pořadatelem je pan Pavel Mráček. Obec je jedním ze sponzorů tohoto běhu. Panu Mráčkovi bude nabídnuta pomoc z řad zastupitelů při organizaci této sportovní údálosti.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Návrh usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu a pana Lubora Sasku.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje firmu CITYPLAN s.r.o. Praha jako zhotovitele územního plánu pro Obec Stránka a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy na vyhotovení územního plánu.

e) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro MŠ Mšeno na školu v přírodě ve výši 3.000 Kč.
f) Zastupitelstvo obce souhlasí s projektem na výsadbu zeleně v obci.
g) Zastupitelstvo souhlasí s plánovanými úpravami uvnitř budovy obecního úřadu.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek rybářskému spolku ve výši 5.000 Kč.
i) Zastupitelstvo obce bere na vědomí připravované kulturní a sportovní akce.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.15 hodin.

Ve Stránce dne 21. 3. 2012

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Václav Benda, Lubor Saska

Starosta: Štefan Dvorščík
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement